Monday, July 15, 2024
29.8 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  Kavman blong sapotem ol lokol fama

  Kavman i stap wok wetem Vanuatu Beverage Limited blong mekem mani long ol lokol fruit blong kaontri.

  Hemia tru long projek blong mekem jus aot long ol fruit long kaontri.

  Director General long Ministry blong Agriculture, Moses Amos, i talem se ministri risponsibol i sapotem fulwan projek ia from i ansarem longtaem krae blong ol fama truaot long kaontri.

  Hemi talem se plan ia taem i kirap bae i katem daon bigwan impotesen blong fruit jus mo hemi provaedem wan helti mo organic lokol fruit jus long manples.

  “Tinktink blong yumi kat wan plan blong prosesem ol fruit jus blong yumi olsem pineapple, orange mo mango jus hemi from bae yumi kat factory long Vanuatu Beverage, “ Mr Amos i talem.

  “Hemi wan tinktink blong ol fama oli produsum moa long ol fruit ia from oli stap nomo long kaontri.”

  General Manager blong Vanuatu Beverage Limited, Manutea Durand, i talem se hemi wan niufala aproj we kampani ia i tekem blong kivhan long manples mo hemi nidim sapot blong kavman blong fulfilim projek ia.

  Hemi talem se niu aproj ia blong sapotem polisi blong kavman long prodaktiv sekta blong value adem ol lokol fruit we i stap finis.

  “ Mifala i luk se i kat wan bigfala nid tete we mifala i save kriatem olsem revenue, mo hemia nao bigfala tinktink behaed,” Mr Durand i talem.

  “ Wetem COVID-19 pandemic long yia ia, ating mifala mas tinkbaot naoia sekta blong agriculture mo ol fruit olsem pineapple blong mekem jus aot long hem mbe I no fruit ia nomo.

  Director General blong trade mo industry, Roy Mickey Joy, i talem se niufala aproj ia bambae I helpem Vanuatu blong stanap hem wan.

  “ Mifala i fil se graduation blong yumi aot long Least Develop Country statas i ko long Developing statas bae yumi soem long wol mo long United Nation se yes mifala i serious,” hemi talem.

  “ Yumi kat plante projek blong launchem, yumi kat hem ia blong ol lokol fruit ia mo yumi kat blong Tuna mo hemia hemi ol bigfala projek.”

  Long wik ia, kavman i stat wan gud working rilesensip taem hemi holem miting wetem kampani mo mekem site visit.

  Vanuatu Beverage Limited i setap long 1972 mo hemi prodiusem mo salem long domestik mo intanasonal maket ol difren kaen jus.

  Hemi mekem tu liquor drink, natural water mo plante niufala prodak.

  Kavman talem finis se bambae hemi helpem praevet sekta blong stanemap moa manufacturing kampani blong mekem se Vanuatu i no dipen long help we i kam aotsaed.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen