Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  National Airline isu i mas impruv-Foma Tourism ofisa

  Wan Foma tourism ofisa i kol long ol lida blong lukluk serious long isu blong National Airline.

  Hemia folem konsen se ol touris bai oli nomo kam afta plante mani we hemi spend blong atraktem olgeta i kambak long Vanuatu.

  Richard Kaltonga i talem se hemi soem wan rabis pikja long tourism industry.

  “Airline we i stap hemi stap olsem spirit blong yumi, we i givim seves raon long Vanuatu mbe sapos i kat problem olsem ia bae ol nara airline i tekem adventej nao,” Mr Kaltonga i talem.

  “Pipol blong nation ia mo kavman i bin investem ol bigfala amaon blong mani tumas long airline ia. Nara wan yumi spend mani long saed blong tourism operesen ovasi. Naoia we COVID i stap mo isu blong national airline hemi bigfala problem from yumi kat wan plen nomo we i tekem ol pipol i kam long kaopntri mo ko aot. Hemi soem wan rabis pikja.

  “Sik blong COVID ia hemi spoilem yumi bigwan; Ol tourism kampani olsem ol hotel ia oli mas klos daon from turis i nomo kam, mo mi biliv se oli bin karem ol bigfala loan ia blong developem seves blong olgeta;  Mr Kaltonga i talemaot.

  “Naoia Air Vanuatu isu i kam bakegen i afektem yumi ol lokol.”

  Wan tri haoa flaet i kam long Australia i no longtaem, Air Vanuatu hemi talem sori long ol pasenja from we hemi no save givim kakae long olgeta.

  Richard Kaltonga i talem se isu blong Air Vanuatu bae i afektem bigwan tourism.

  Mr Kaltonga i talem se wetem ol isu ia tete plante bisnis bae i lusum ol kastoma mo bae COVID rikavari bae i mo hard.

  “Sik blong COVID ia hemi spoilem yumi bigwan; Ol tourism kampani olsem ol hotel ia oli mas klos daon from turis i nomo kam, mo mi biliv se oli bin karem ol bigfala loan ia blong developem seves blong olgeta,” Mr Kaltonga i talemaot.

  “Naoia Air Vanuatu isu i kam bakegen i afektem yumi ol lokol.

  “Airline we i stap hemi stap olsem spirit blong yumi, we i givim seves raon long Vanuatu mbe sapos i kat problem olsem ia bae ol nara airline i tekem adventej nao,” Mr Kaltonga i talem.

  “Pipol blong nation ia mo kavman i bin investem ol bigfala amaon blong mani tumas long airline ia. Nara wan yumi spend mani long saed blong tourism operesen ovasi. Naoia we COVID i stap mo isu blong national airline hemi bigfala problem from yumi kat wan plen nomo mo i soem wan rabis pikja.”

  Wan economist we i no wantem talemaot nem i talem se isu ia bae i afektem investmen.

  “Fes hemi isu blong konfidens long kaontri ia; Taem yu tokbaot investa konfidens, yu nidim wan stable environment,” Hemi talem.

  “Turis hemi oraet lelbet hemi kam visit nomo afta i kobak. Mbe Investa hemi nid blong save se bae hemi kam invest long kaontri hemi sef o no.”

  Hemi ko hed blong talem se politik hemi kos long ol problem ia.

  “Ol jalenj yumi fesem i kam long national airline from i kat politikol i involv long hem; so kwesten i stap se yumi long Vanuatu bae yumi learn wetaem? Yumi learn blong mekem samting professionali.

  “Yumi wokem koko naoia bae i bak faea long yumi nao. Yumi luk bae oli tekem aot ol plen. Bae ol kaontri kolosap bae oli luk yumi se wan smol kaontri i nosave hao blong manejem ol commercial mo afea blong national airline blong hem. Mo impoten nao hemi Father Walter Lini hemi bin kriatem airline ia long Independens, mo yumi yet yumi kam yumi spoilem from rabis manejmen mo korapsen blong yumi.”

  Chief Executive Ofisa blong Air Vanuatu Atu Finau i talem se i kat ol recovery plan we oli stap wok long hem.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen