Monday, July 15, 2024
25.5 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  Kavman blong katem daon ol spend blong hem

  Public Service Comisen hemi putum out wan press statement blong talem se government bai hemi suspendem recruitment blong ol new staf, use blong ol rental vehicles mo olgeta senior government woka bai oli pem own fuel blong track we oli usum.

  Jeaman blong PSC, Simil Johnson, hemi statem se disisen ia hemi folem wan disisen we kounsel blong ol minista i mekem, we hemi disisen 64 blong 2020, blong kat ol kontrol mesa long pablik servis sekta.

  Without clear lukluk i go long future long saet blong wat taem boarder hemi open mo ol mane hemi flow good bakeken, government bai hemi mas tekem some action blong downem ol spending blong hem.

  Half year economic mo fiscal update blong 2020 hemi showem drop long Tax revenue collection, we hemi 8billion vatu, report hemi talem se hemia hemi 1.8% low long collection blong 2019.

  Be report hemi showem se revenue hemi high pitim collection blong first quarter blong 2019, hemia from revenue we oli collectem long Citizenship program we hemi kasem ova 7billion vatu long fes quarter blong 2020 financial year.

  No matter long hemia report hemi stil showem drop long tax collection.

  Minister blong Finance mo Economic Management, Johnny Koanapo i asurem ol pipol se, bae hemi mekem gudfala manejmen long mani blong kavman.

  Hemi talem se, kavman bae i mekem sua se taem, Vanuatu hemi kamaot long disasta blong COVID-19 pandemic, bai hemi nogat wan bigfala lus long mani or divisit.

  “Bae yumi mekem everi wei blong traem kontrolem ekomomic situasen blong yumi mo spesel wan hemi long saed blong budget,” Minister Koanapo i talem.

  “Yumi no stap long red line yet, kaontri i stil manejem ol risos blong hem mo bae yumi wan long olketa kaontri long Pacific, we taem pandemic ia i vinis, mo ol merecin i kamaot long sam taem i kam, mi no tink bae yumi mekem wan bigfala lus.

  “Yumi wantem se budget blong yumi bae i kontinu mo bae yumi kontinu blong kipim ekonomi i gro.”

  Minister Koanapo i talem se wei we kavman i kontinu blong spendem mani blong pipol blong Republic blong Vanuatu hemi folem loa.

  “Mo anda long Pablik Finance Economic Management Act, bae yumi kontinu blong protectem intergriti blong system blong Finance,” hemi talem.

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen