Sunday, October 1, 2023
19.8 C
Port-Vila
Sunday, October 1, 2023
More

  Disagrimen blong stopem fuel depot

  Bigfala storian

  I kat disagrimen blong stopem fuel depot developmen long kaontri.

  Wan Tanna Memba blong Palemen mo foma Minista blong Finans, Johnny Koanapo i talem se kavman hemi mas tinkbaot fuel praes mo economic growth.

  Hemi mekem toktok ia blong rispon long tokok blong Minister blong Climate Change, Ralph Regenvanu long wan interview wetem VBTC Stret Tok program i no longtaem se bae projek ia i stop from i ko agensem climate change polisi.

  “Pa yumi stopem, mi stap talem ia nao pa yumi stopem. Hemi ko agensem national energy rodmap we yumi talem se bae yumi muv i ko long renewable energy; Pa yumi stopem bae yumi expektem blong arem anaonsmen o eli next yia bae yumi anaonsem se hemi stop,” Minista Regenvanu i talemaot.

  “Pa yumi nosave invest long fossil fuel.”

  Vanuatu kavman i patna wetem Vanuatu National Provident Fund long developmen ia mo long July oli bin saenem wan Memorandum blong Understanding(MOU) wetem fuel kampani, TotalEnergies Fiji. Agrimen ia i blong oli statem wok blong luk cost blong developmen ia.

  “Long best analysis blong yumi, yumi luk se hemi impoten folem hae praes blong fuel; Taem we i nogat competisen yumi luk praes hemi ko hed blong ko antap,” Mr Koanapo i talem.

  “Hemi minim se taem we current kavman hemi karemaot bambae hemi sabjektem ol fama, fisherman, transpot mo bus owna se oli no kat choice blong pem fuel.

  Mr Koanapo hemi akusum se disisen blong stopem developmen ia hemi from politikol interest.

  Hemi komen blong talem se kaontri hemi kat road map blong kat 100% renewable energy by 2030. Mo hemi konfemem se bai oli phasem aot se ol fuel company long kaontri. Hemi talem se disisen ia hemi no politik.

  Hemi bin mekem wan strong kol long bigfala climate meeting long Egypt long November se evri kaontri oli mas joinem wan fossil fuel non-proliferation treaty’ hemia blong stopem eni niu developmen blong fossil fuel.

  Niu Minista blong Finans, John Salong hemi talem se bai hemi isi blong oli stopem developmen blong fuel depot.

  “Yumi i stap talem se bae yumi tekem olgeta i ko long kot folem ol damej(climate change) so Vanuatu i mas jensem ol polisi blong hem so hemi isi blong bod i kanselem disisen ia we bae i no kostem eni mani,” Minista Salong i talemaot.

  Vanuatu National Provident Fund hemi plan blong putum fuel depot developmen ia long graon blong hem long Santo mo Teouma hemia long Efate.

  Nogat wan contract we i involvem mani hemi saen yet blong developmen ia.

   

  - Advertisement -spot_img

  Mo atikol

  Letes Nius

  - Advertisement -spot_img
  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen