Monday, July 15, 2024
25.5 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  Tropikol Saeklon Lola hemi stap long Vanuatu

  Tropikal Saeklon Lola hemi stap vinis long Vanuatu.

  Position blong hem i stap long centre left kona long J namba 3 long Tropikol Saeklon Tracking Map.

  Helen Luke, Acting maneja Forecast Divisen long Vanuatu Meteorology and Geohazards Department (VMGD) i talem se hemi posibol blong pawa blong wind i ko kasem category 3.

  “TC Lola, hemi kategori 2 at the moment, mo yumi stap luk se kat possibilities blong incris i ko antap long kategori 3, ol warning blong yumi we i stap,” hemi talem.

  “Yumi long Torba wetem Penama yumi stap advicem yumi se yumi save expectem blong karem ol kale fors winds long tedei mo ol storm fors wind long 24–48 hours olsem ia.”

  Strong marine warning i stap ko long ol ship mo boat owners tru aot long kaontri.

  “Forecast blong wokbaot blong tropikal saeklon ia yumitu save luk long forecast tracking map, emi stap showem se bai i muv south southeast vinis after ba hemi taenm after ba i muv southwest,” Ms Luke i talem.

  “So long forecast track we i stap at the moment yumi stap luk se bai wokabout blong Tropikal Saeklon Lola hemi savem move i kam over Sanma mo Malampa.”

  NDMO putem aot red Alert i ko long Torba provins mo hemi minim se oli stap expectem kale fors winds long nekis 24 hours.

  Yellow Alert hemi ko long ol provins blong Penama mo Sanma, hemi i minim se oli expectem kale fors winds long nekis 36 hours.

  Blue Alert hemi ko long Malampa provins, hemi i minim se oli expectem kale fors winds long nekis 48 hours.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen