Monday, July 15, 2024
29.8 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  Ol repatriates blong pem kwarentin long namba tri repatriation

  Spokespersen blong COVID-19 i talem se Kavman i plan blong ol repatriates oli pem own kwarentin kost blong olketa long namba tri repatriation.

  Len Tarivonda i talem se hemia from Kavman i spendem bigfala mani long kwarentin long fes mo seken repatriation.

  Hemi talem se, “Kavman i spendem kolosap VT500 million vatu vinis blong pem kost blong kwarentin blong ol lokol mo residens.”

  “Amaon blong mani ia bae hemi save jenis taem phase tu blong repatriation bae i en long eli manis blong December,” Mr Tarivonda i talem.

  “Hemia i wan bigfala amaon blong mani we i sud ko long ol rural eria blong developmen mo ol nara samting we kavman i wandem.”

  Mr Tarivonda i talem se nara resen blong kavman hemi nomo lukluk long kwarentin kost hemi from COVID -19 pandemic hemi hemi kontinu blong spread.

  “Mo bae hemi fair long kavman mo repatriates blong pem own cost blong kwarentin,” hem i talem.

  “Public helt act bae hemi lukluk long kost blong ol fasiliti we ol repatriates bae oli stap long hem.

  “Mo act ia bae hemi alaoem Kavman blong lukluk tu financial jalenj blong wan repatriates sapos hemi no save mitim.”

  Mr Tarivonda i talem se even long act tu hemi talem se sapos man i nosave pem o hemi provaedem evidens se hemi nosave pem kwarentin from hemi nokat financial capabiliti, komiti we i set ap anda long act bae i advaes long minista blong oli save karemaot kost ia o hemi pem proposen blong kost ia nomo.

  Kavman blong Vanuatu i aknolejem sapot blong ol developmen patna olsem Australia, New Zealand, New Caledonia mo Asian Developement Bank we oli help blong mitim ol kwarentin kost

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen