Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Vanuatu i win long Fiji open tennis

  Ol Tennis pleia blong Vanuatu i winim single mo double mens tournament long Fiji Open Tennis Competisen long wiken.

  Vanuatu Tennis pleia Ben Pechan hemi winim Men Single title mo Zachary Sands mo Noah Molbaleh i winim Men Doubles competisen.

  Tunamen blong Tennis ia, oli kolem Fiji Open.

  Presiden blong Vanuatu Tennis, Cyrille Mainguy i talem se tru long olgeta perens i mekem se ol pleia ia oli save tekem pat long competisen ia.

  “Ol pleia i kat Keanu Dinh, Noah Molbaleh, Zachary Sands, we ol perens oli sponsarem trip blong olgeta.  Seleksen blong ko long Saipan i kat Aymeric Mara, Clement Mainguy, Zachary Sands mo Noah Molbaleh. Long saed blong olgeta woman, Marie lili, Loren Bani, mo Noami Sipiti,” Mr Mainguy i talem.

  Mr Mainguy hemi talem se federesen hemi no able blong sendem everiwan i ko long Fiji Open be hemi glad long risal we ol pleia blong Vanuatu oli putum long Fiji.

  VBTC Sports hemi awea se hemi fes international tunamen blong olgeta tennis pleia ia afta long tu yia we oli no abol blong travel aot from ol competisen ovasi.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen