Monday, July 15, 2024
29.8 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  Seken repatriation hemi wan sakses -Gavman

  Gavman i talem se bigfala repatriation we i kam long New Zealand hemi bin ko gud.

  Join Operesen Tim i konfemem long VBTC se ol pasenja ia oli stap naoia long ol kavman quarantine fasiliti.

  Operesen tim i talem se long repatriation ia i bin gat 58 man i kam long New Zealand mo oli bin ko tru long strik rul blong COVID-19 bifo oli statem 14 dei quarantine blong olgeta.

  Helt Kodineta long Operesen Tim, Dokta Basil Leadoro i talem long VBTC se i lukim bigfala koperesen wetem ol pasenja mo tim.

  “Ova view blong operesen long Wednesdei, i showem se join operesen tim i redi long save handelem moa long ol repatriation flaet we kavman tru long foren afea bai oli okanaisem,” hemi talem.

  “Mi hapi long join operesen we tim blong helt, polis, Ezzykill Pest Control mo Vanuatu Eapot oli bin mekem from oli wok tugeta.”

  Dr Leodoro i talem se afta we ol pasenja oli pas tru long Immigration, ol pik ap bus i transpotem olgeta i ko long ol quarantine ples blong olgeta wetem lid blong polis.

  Plante lokol i reisem sam arem nogud mo i gat kwesten se from wanem nao ol windo blong ol bus ia i open taem oli stap long rod blong olgeta i ko long quarantine.

  Mbe hem i talem se, “Windo i save open nomo mbe ol family mo fren i no allow blong sekan o pasem wan samting tru long windo or toktok long olgeta.”

  Dokta Leodoro i assurum pablik se sik Coronavirus i no pas tru long air be hemi pas lo droplet blong wota espeseli taem wan man i kof kolosap wan man.

  “Taem oli kasem quarantine fasiliti, polis i mekem sua se oli folem gud everi rul blong hotel bifo oli save kivim key blong wan wan rum long olgeta,” hemi talem.

  “Any famili o fren i save ko blong pasem eni kakae o gift mbe polis i must cliarem everi samting fastaem mo sapos hemi luk se i gat nid blong pasem, bae i pasem o i givim bak.

  “Hem i blong mekem sua se ol pasenja ia i mas folem rul blong stet blong emejensi we Vanuatu i stap long hem naoia.”

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen