Sunday, October 1, 2023
19.8 C
Port-Vila
Sunday, October 1, 2023
More

  Oposisen i sikim kot from saspensen

  Bigfala storian

  Oposisen bae i sikim legal opinion long kot folem saspensen blong ol memba blong hem.

  Lida blong oposisen, Ralph Regenvanu i talem long VBTC se oli stap priperem keis blong olketa mo bae oli rejistarem long Suprim kot long wik ia.

  Hemi talem se hemi festaem long histri blong palemen blong ful oposisen i saspen mo bae i gud moa blong kot i intapretem legality blong hem.

  Olketa 22 Memba blong Oposisen ia i bin saspen folem motion we Kavman Saet i givim blong saspen long tu sitting blong palamen.

  Oposisen Lida i talem se “Mifala i wantem mekem sua se hemi legal.”

  “Jas blong mekem sua se rul ia i stret so mifala i no nid blong putum ariap mbe i mas kat wan rul we hemi legal.

  “Mo bae mifala putum nomo blong kot i talem se fasin ia i stret folem constitution o hemi no stret.

  “Mifala i ekspektem se bambae kes i lodged long Fraedei wik ia mo bae kot i dil wetem long taem blong hem.”

  Mr Regenvanu i talem se “hemi no wan urgen aplikesen mbe at lis yumi wantem save se wanem we i bin hapen i folem loa o no.”

  “So mifala i ko putum, kot bae i disaed blong talem se hemi raet o rong mbe yumi wantem luk legal pruf long Supreme kot.”

  Deputy Praem Minista, Alatoi Ismael Kalsakau i talem long Palamen yestete se sapos suspensen blong Oposisen saet i ko akensem raet blong olketa, Oposisen i save tekem i ko long kot.

  - Advertisement -spot_img

  Mo atikol

  Letes Nius

  - Advertisement -spot_img
  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen