Sunday, September 24, 2023
25 C
Port-Vila
Sunday, September 24, 2023

Ol nurse i mas kat heart blong helpem man

Bigfala storian

Pikja blong wan nurse i givim hop long wan sik man.

High Commissioner blong Australia long Vanuatu i livim mesej ia, long 55 niu graduates blong Nursing school.

Her Excellency Sarah De Zoeten i talem se, gradutation blong tete hemi rili impoten.

Hemi talem se, sins we kaontri i stap faet strong blong virus ia, COVID- 19 i no mas kasem kaontri mbe long tete i gat sam moa experience pipol oli graduate blong stap long fraen line.

Minister Blong Health, Silas Bule, i talem se ol niufala nurse ia i mas gat heart long wok blong olgeta from oli sevem life.

Hemi talem se hemi wan niufala mile stone blong Ministry blong Health from hemi ricodem blong fes taem 14 Bachelor graduates long Nursing.

“Hemia i ko inline wetem 41 Diploma graduates we oli maj aot wetem certificate blong olgeta tu long tete,” Minister Bule i talem.

Student representative blong Diploma student, George Ben italem sei afta long ol hardships wei oli bin ko tru long hem be tedei nao oli karem reward blong olgeta.

Ol Diploma student oli maj out wetem certificate blong olgeta wetem ol posting leta tu blong olgeta long Friday las wik.

I gat 14 bachelor Nursing graduates mo i gat 41 diploma certificate graduates we oli kamout long Vanuatu College blong Nursing Education.

 

- Advertisement -spot_img

Mo atikol

Letes Nius

Internet bill-Palemen

Suicide kes

- Advertisement -spot_img
  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen