Monday, July 15, 2024
25.5 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  Ol market vendor i save sefem mani

  Presiden blong Silae Vanua market association i talem se hemi wan bigfala honor blong ol market vendor i save sefem mani mo benefitim olketa long futja.

  Rachel Meltang i talem toktok ia long launj blong niufala branch blong Vanuatu National Provident Fund long market haos long Port Vila.

  Mrs Meltang i talem se ol fama oli kontribut plante long ekonomic blong Vanuatu.

  Hemi talem se even long taem blong COVID-19, from oli kontinu blong stap salem produs mo winim vatu.

  “ Tete hemi wan historikol momen blong witnesem projek we i stap insaed long Port Vila Market haus,” Mrs Meltang i talem.

  “ Ol market vendors raon long Efate we oli kam salem ol produs blong olketa bae oli kat janis blong festaem blong save sefem mani from yumi tink se hemi blong olketa we oli wok nomo.

  “ Mbe tete yumi klad we yumi tu, yumi pat long hem se yumi nogat jans blong mekem wan wok insaed long ofis mbe yumi mekem market olsem wan bisnis long Vanuatu tete.”

  General Manager blong Vanuatu National Provident Fund, Parmod Achary, i talem se niu ofis ia bae i sapotem bigwan ol fama blong oli sefem mani mo save benefit long hem sapos i kat wan saeklon, taem i kat wan ded mo plante moa.

  Hemi talem se hemi biliv se hemi wan niufala samting we bae i helpem bigwan ol grasrut pipol.

  Minister blong Finance mo Ekonomic Managemen, Honoroble Johnny Koanapo, i talem se hemi glad blong wok wetem Vanuatu National Provident Fund blong save rij aot mo helpem ol grasrut pipol.

  Hemi talem se tete i kat insaed long provident fand sekta we bae i manajem ol kontribusen ia.

  “ Ol niu memba ating Mr Achary i kivim aot sam benefit vinis we hemi gud blong yumi save olsem interes we bae oli sefem, yu kat wan VNPF ID card we hemi rili impoten blong pusum tinktink blong informal sekta blong sevem mani long bank, ” Minister Koanapo i talem.

  “ Even long bank, sapos yu putum wan mani olsem deposit mo sapos yumi kat wan ded, mared o wan aksiden we i kasem yumi, yumi oltaem tempted blong ko karemaot mani we yumi bin sefem long bank.

  “ Mo hemia i minim se yumi ol man Vanuatu we yumi mekem smol selen, bambae hemi rili had blong yumi sefem mani blong yumi.”

  Minister Koanapo i talem se “ Long taem naoia, Vanuatu National Provident Fund i kivim opotuniti ia long yumi, we i minim se yu save walkbaot i kam insaed ia, yu pem wan fee blong VT 500 nomo mo oli kivim ID card blong yu, we i kam wan ID blong yu.”

  Hemi talem se long semak taem yu wan memba.

  “ Sapos wan yangfala kel o boy we i salem ol mango blong hem, hemi kam insaed wetem VT 500 mo openem ap akaon blong hem, mo evri taem hemi salem mango, hemi putum VT 1000 kasem taem hemi kat 47 yia long loa we yumi jes pasem long Palamen, bambae hemi save kat akses long 50 percen long benefit blong hem,” Minister Koanapo i talem.

  “ Hemia i wan bigfala step from mi no luk eni kaontri long pasifik we i tekem ap hem ia mo mi wantem talem tankiu long Mr Achary.

  “ Mi wantem asurem ol pipol se mani blong olketa we bae oli sefem, hemi sef from loa i protektem.”

  Minister Koanapo i talem se bambae yumi no enkarejem ol mama blong oli vinis long market mo ko insaed long casino.

  “ From se evri mani we yu ko spendem insaed long casino hemi wan waste mani we nara man bae i benefit long hem,” hemi talem.

  “ Olsem minister risponsibol long Vanuatu National Provident Fand, mi askem olketa blong oli wok long wan transparent mo akaontabol fasen.

  “ Ol nara benefit we ol fama oli save kasem hemi long saed blong education sapot allowens, ol nara memba benefit we yumi jes pasem long Palamen long las manis, we hemi bigfala benefit olsem wan man we i no wok, mbe hemi stap mekem market olsem wan memba tru long membasip blong yu.

  “ Mo hemia bae yu nosave faenem long ol commercial bank mo even casino mo mi askem everi fama blong investem mani blong olketa long Vanuatu National Provident Fund.”

  Branch ia bae i sapotem ol market vendor, fisherman, kava bar ona , ol fama , bus mo taxi draeva, ol seasonal wokman mo ol nara pipol we oli mekem own bisnis blong olketa .

  Port Vila City Council i saenem wan akrimen wetem Vanuatu National Provident Fund blong save wok tuketa long taem blong launch blong niufala branch ia.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen