Sunday, September 24, 2023
23.4 C
Port-Vila
Sunday, September 24, 2023

Kol blong vot- Maxime Carlot Korman

Kol blong 0va 50% blong pipol i pat long Snap Eleksen long tete.

Fes Spika blong Palemen mo Foma Prime Minista, Maxime Carlot Korman i mekem kol ia long National Network blong Vanuatu Broadcasting & Television Corporation(VBTC).

“Mi wantem talemaot nomo long ol eleksen we i pas kasem naoia se fo exempol risal blong eleksen we i bin pas ia, we nao yumi kam blong disolv palemen ia; mi luk se plante ples i ko long haf nomo, mi tekem ol bigfala vilij olsem vilij blong mi long Erakor ia, hemi no 50% ia oli ko vot, nara 50% oli no ko vot,” Mr Korman i talem.

“Mo ol man ia nao mi stap enkarejem yufala blong mas strong; samfala ia oli no ol pipol wetem disability be oli mekem own bisnis blong olgeta. Oli ko huk mo picnic mo oli no wari long vot. Be taem oli kat problem long wan rod o wota oli resis from kavman.

“Ol man we oli no ko long vot ia hemi no stret blong oli stap critisisem kavman mo oli askem ol samting long kavman.Oli no ko vot mo oli mas mekem wok blong olgeta olsem ol citizen from raet blong vot hemi blong yu. Hemi no compulsory yet, yumi no fosem ol man blong ko vot long kaontri ating bae kavman i mekem wan dei blong ova 50% i mas ko vot. Long mi hemi wan education long ol citizen nomo.

“Vot blong olgeta we oli sakem wan taem ia nomo hemi talem aot kavman we bae i wok long yu long tumoro. So mi rili disapointed long risal blong las eleksen oli mekem haf vota nomo be bigfala rol ia i stap. Yumi arem tu se sam rol ia yumi rijista sam man we oli ded vinis mo hemia yumi save kliarem kwik. I no nidim loa blong kam fosem yu blong vot from yu ko from nation blong yu. Nation blong yu bae i save saplaem ol samting we yu nidim.

“Mo mi hop se Snap eleksen ia bae i nogat wan polling station we i mekem haf nomo. I mas ova 50% ten bae yumi kat wan gud risal blong save talemaot wan gud national kavman mo Palemen blong tumoro.”

Mr Korman i bin spendem 35 yia long Palemen taem hemi bin ripresentem ol pipol long Port Vila mo hemi vinis wok long 2012.

“Mi luk se kavman i putum inples raet blong wok long ol Pipol wetem disability blong save vot; oli save ko wheelchair; kavman i mekem bigfala help vinis,” Mr Korman i talem.

“Mi luk long plesia ia yumi kat ol yut grup , ples ia nao yumi bildim citizen fastaem blong laenem wei blong laef; ol yut we i stap oli mekem plante samting vinis, oli respektem kavman be i kat sam oli ko long rabis rod.”

Mr Korman i askem ol yut blong mas vot tete.

Hemi wishem evri wan wan hapi voting dei mo God i blessem Vanuatu.

 

- Advertisement -spot_img

Letes Nius

Internet bill-Palemen

Suicide kes

- Advertisement -spot_img
  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen