Sunday, September 24, 2023
23.6 C
Port-Vila
Sunday, September 24, 2023

Election isu -ID kad mo candidate foto

Elektrol ofis long Port Vila i risivim komplen blong sam kandidet oli nokat pikja insaed long ol kad blong ol kandidet.

Sam candidate oli gat tu foto mo sam oli no gat foto long kad.

Ripota blong Nasenal Netwok blong VBTC long elektrol ofis, Marie Noel Kaltak, i talem se elektrol ofis oli stap lukluk long problem ia blong fixim.

Nara isiu we elektrol ofis i risivim hemi soem se sam vota oli no save yusum Nasenal ID kad blong olgeta long taem blong eleksen long Port Vila.

Hemia from ol vota i no bin aktivetem Nasenal ID kad blong olgeta long Elektrol ofis bifo taem blong vot.

VBTC nius i andastandem se Elektrol Ofis i bin advaesem ol vota long gud taem long pas se evriwan we i kat ID kad i mas ko long elektrol ofis blong aktivetemw ID kad blong olketa be i luk olsem ol pipol i no bin lisin mekem se oli fesem problem wetem ID kad blong olketa.

Elektrol ofis i bin advaesem olgeta wetem problem blong yusum elektrol kad.

Long Santo, Presiding ofisa, Jeffery Sailas i talem se pipol i stil nosave gud long wanem polling station oli sut vot long hem.

Mr Sailas i pointem hemia olsem wan long ol jalenj we i no mas hapen.

“Kwik akses long ol ID kad blong vot hemi moa gud,” Mr Sailas i talem.

Mr Sailas i talem se hemi wok blong wan vota blong jekem gud ol infomesen bifo hemi vot.

- Advertisement -spot_img

Mo atikol

Letes Nius

Internet bill-Palemen

Suicide kes

- Advertisement -spot_img
  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen