Monday, July 15, 2024
29.8 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  Solomon Islands nurse blong kobak February

  Ol Solomon Islands Nurse we oli stap long Vanuatu yet bae oli livim kaontri long February 16.

  Olgeta Nurse ia kontrak blong olgeta i en long eli 2020 vinis mo  oli sapos blong ko long wan flaet las yia long November 4 mbe i kansel.

  Jif Commercial Ofisa blong Air Vanuatu, Greg Wilson, i konfemem se flaet blong olgeta ia, Vanuatu Kavman nao i jatarem blong ol nurse ia oli kobak long hom.

  Kanselation blong las yia flaet blong olgeta hemi from fulap long ol nurse ia mo famili blong olgeta i no mitim entry rikwamen.

  Wan entry rikwamen blong Kavman blong Solomon Islands hemi blong evriwan we i wantem travel bak i mas tekem vaccine.

  Olgeta nurse ia i bin stap bak, mo Gavman tru long Ministry blong Helt i bin oferem kondrak long olgeta blong wok bakegen. Naoia, olgeta ia, oli stap long vaccination site long George Pomidu long Port Vila mo help wetem rolaot blong vaccine.

  Hemia blong help sastainem olgeta kasem taem oli livim kaontri long nekis manis.

  VBTC Nius i andastanem se olgeta nurse ia oli stap long wan apartmen long Port Vila we Kavman nao i lukluk long paymen blong hem.

  Ol nurse ia oli bin kam anda long wan special arenjmen we kavman blong Vanuatu mo Solomon Islands i mekem blong oli kam mo provaedem seves long ol pipol blong Vanuatu.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen