Sunday, October 1, 2023
21.8 C
Port-Vila
Sunday, October 1, 2023
More

  Shotej blong paspot buklet

  Bigfala storian

  Stok blong Vanuatu paspot buklet i dikris folem dilei blong ol niu wan long taem blong COVID pandemic.

  Long wan Press Conference long wik ia, Acting Deputi Prime Minista, Honoroble Willie Daniel Kalo, i talem se 69 per cen i ko long Labour Mobiliti.

  Hemi talem se hemi olgeta Ni-Vanuatu we oli stap redi blong ko wok long Australia mo New Zealand.

  Acting Deputi Prime Minista mo semtaem Minista blong Agriculture, Minista Kalo, i talem se aot long 69 per cen ia 24 per cen nomo oli travel finis.

  Wetem hem ia Minista Kalo i kol long ol agent blong sendem ol pipol we ol paspot blong olgeta i redi vinis.

  “Plante pipol oli no mekem yus long paspot we oli bin pem blong ova tu yia,” Minista Kalo i talem.

  “Hemia blong givim olgeta tu opotuniti blong travel mo pat long program blong Labour mobiliti blong oli save ko wok long taem blong COVID ia mo helpem famili.”

  Kavman i plesem oda blong paspot buklet we bambae i kasem Vanuatu long midel blong February.

  - Advertisement -spot_img

  Mo atikol

  Letes Nius

  - Advertisement -spot_img
  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen