Monday, July 15, 2024
25.5 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  Shefa COVID-19 vaccination dilei

  Dilei blong mani blong statem COVID-19 vaccination long Sherpherds mo Epi aelan i mekem sam lokol i mas kam tekem stik meresin long Port Vila.

  Long wik ia, lokol Talango Andrew blong East Epi, i talem se hemi no fea blong oli wet longtaem sins lonj blong vaccine long June 2021.

  “Kavman hemi stap tinktink blong openem boda mbe hemi mas tinkbaot ol pipol we oli liv long rurol eria; vaccine i mas kasem olgeta,” Mr Andrew i talem.

  “East Epi i kat 13 komuniti mo ol smol station we populasen i fulap lelbet. Mifala long East Epi mifala i wet sins las yia blong tekem stik mbe nokat nomo. Ol kavman ofisiol i travel in mo aot long eria blong mifala mbe i nokat wan saen blong vaccine nomo.”

  Acting Director blong Public Health, Dr Jenny Stevens, i konfemem se budget i sud redi long en blong February ia o eli March.

  Kalwat Poilapa, Coordinator blong Shefa COVID-19 vaccination i talem se budget we oli priperem naoia hemi ova VT2 million.

  “Long Epi abaot VT1.8 million afta blong yumi long Tongoa, sherpherds,VT 1.7 million once rilis yumi stat kik off long zone 3 mo 4,” Mr Poilapa i talem.

  Mr Poilapa i talem se taem mani i redi mbe oli stap sendem aot ol tim.

  Shefa Public Health Manager, Obed Manwo, i talem se oli infomem ol pipol blong Epi mo Sherpherds abaot dilei blong vaccine rolaot.

  Ova 3000 pipol long Epi mo Sherpherds aelan blong tekem COVID-19 stik.

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen