Monday, July 15, 2024
29.8 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  PSC i strengthenem Health

  Kavman i ko hed long ol niu apointmen blong Ministry blong Health i save dil wetem COVID komuniti transmisen.

  Ol fika ia i rilis long wik ia long Jeaman blong Public Service Commission, Simil Johnson.

  Mr Johnson i talem se oli bin mekem tranfea blong Director General Russel Tamata blong kobak long Health folem kwalifikasen we hemi kat.

  “Yumi apointem moa long 200 ofisa sins 2021; Las wik yumi bin apointem wan nara 50 ofisa inkludum ol studen blong Nursing skul blong provaedem asistens long kaontri,” Mr Johnson i talem.

  “Long ol apointmen blong ol retire dokta mo nurse, yumi bin askem mo apointem olgeta blong oli kobak mo mekem wok ia.  I bin kat abaot 17 intern nurse mo i kat 16 permanent ofisa we yumi putum olgeta i kobak long wok. I kat 21 retires we yumi putum bak olgeta.  14 kontrak mo 54 oli ol seken mo namba tri yia nurse.

  “Mo tumoro i ko bambae Public Service i apointem moa man long Sanma, Malampa, Penama, Torba, Tafea blong help pripea hemia sapos sik i kasem ol aelan.

  “Long saed blong tranfea, yumi transferem tu ofisa long Ministry blong Finance blong tufala i ko help asistim health blong priperem ol paymen blong ol ofisa we yumi stap apointmen olgeta.”

  Mr Johnson i talem se hemia blong help tu blong no luk dilei blong funds.

  “Mi enkarejem olgeta long Health blong wok tugeta wetem DG Russel blong dil wetem situasen we i stap tete,” Mr Johnson i talem.

  “Cooperation hemi paramont mo impoten blong yumi wok tugeta wetem wan tinktink blong ko foret.  Ol public servants oli no alao blong postem eni kiaman infomesen long social media. Mo oli alao blong helpem olgeta long health. Mbe no alao blong givim kiaman infomesen tru long ol media outlet.

  “Ol dipatmen i mas provaedem help long health sapos i kat nid blong ol franlaen. Ol staff we oli sik oli mas stap haos mo i no mas kat eni wan i kat kondak blong stap sef blong stil provaedem seves.

  Mr Johnson i talem se Ol civil servant i alao blong werem mask mo tekem COVID stik.

  Hemi talem se hemi impoten blong tekem COVID tes bifo oli ko long wok.

  “Mask i mas pat blong klos taem yu ko niu klos mbe mas tinkbaot,” Mr Johnson i talem.

  “Mi rikwes blong ol Director General mo ol director blong wok tugeta olsem wan tim blong faetem sik ia.

  Mr Johnson i talem tankiu long Health blong wok akensem mo prea i stap wetem olgeta blong Vanuatu i save kambak olsem hapi ples long Wol.

   

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen