Monday, July 15, 2024
29.8 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  Polis long Malekula bae i dil wetem inciden long Saot Malekula

  Polis long Lakatoro bae oli dil wetem inciden we i hapen long Saot Malekula taem victim i rikava long hospital.

  Commander Malampa long Malekula, David Bongranlie, i talem long VBTC se inciden ia i involvem tu gel long eria blong Bonvor we tufala i bin katem wan nara kel blong Burbar blong Saot East Malekula long knife mo naoia victim i stap long Norsup hospital wetem ol kill long bodi blong hem.

  Hem i talem se polis i nosave akt yet from victim i stap yet long hospital mo hem i no save toktok yet blong talem wanem i bin hapen blong polis i save folem mo tekem aksen long kes.

  “Polis i kasem infomesen se inciden i hapen from wan boe we trifala woman i stap frenem,” Mr Bongranlie i talem.

  Hemi talem se “Eria long Bonvor hemi stap longwe lelebet long Lakatoro from hemi stap long Saot Malekula mo i tekem tri haoa long trak blong kasem long Lamap mo long Lamap, tu moa haoa long bot blong kasem Bonvro so mifala i mas tekem ol stret infomesen long victim fastaem.”

  “Mbe mi asurem pablik se bae mifala i dil wetem inciden ia.”

  Nursing Service Manager blong Norsup Hospital, Annie Taissets, i talem se victim ia i kat 19 yia mo oli bin araev long hospital long Mandei naet.

  Hem i talem se kondisen blong hem i stable mo naoia hemi toktok vinis mbe hemi nidim sam moa dei blong stap long hospital, from ol cut long hed mo bodi blong hem.

  VBTC i kasem toksave se kel ia i bin kam blong spendem Independence lafet long Bonvor taem inciden i hapen.

  Mo tufala kel we i kosem inciden ia, wan i kat 32 yia mo nara wan hem i araon 25 yia old, oli stap yet long Bonvor.

  Tatavola Matas, Deputy Coordinator mo Senior Legal Ofisa blong Vanuatu Women’s center, i talem se i kat high reit blong domestic vaelens long Vanuatu mo Vanuatu Womens center tru long netwok blong hem i rikodem wan totol blong 4,717 klient bitwin July 2019 kasem February 2020.

  Hemi talem se long saed blong woman i kilim woman, i nogat tumas kes we ol pipol i stap ripotem i ko long center mbe hem i stap hapen.

  “Yumi mas save se stampa risen from wanem woman i kilim narafala woman hemi from wan man,” Ms Matas i talem.

  “Man hemi mas tekem responsibility long ol aksen blong hem olsem pas behaen o komitim adultery mo frenem fulap kel long semak taem, we i mekem se narafala woman i harem nogud mo stap kilim narafala woman.

  “Plante taem society hemi kwik blong jajem wan woman mbe society i mas luksave se rut kos blong wan problem olsem pawa we society i kivim long wan man blong mekem eni samting we hemi wantem, inkludum extra marital afea o multi patna relationship.”

  Ms Matas i talem se domestic vaelens i hapen everi taem mbe i depend sapos ol pipol i wantem ripotem.

  Hemi talem se Vanuatu Womens Center i stap kontinu blong tokaot akensem eni fom blong vaelens akensem ol woman mo ol kel.

  “Ol woman i mas andastanem tu se everi pipol i equal bifo long loa mo sapos wan woman i mekem wan aksen we i no stret, hemi akaontabol long aksen blong hem,” Ms Matas i talem.

  “Hemi moa gud blong wan man  i toktok long wan narafala man fastaem we hemi trastem, bifo hemi stap tinktink blong mekem wan aksen we bae i kat rabis impak long laef blong hem mo famili blong hem.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen