Monday, July 15, 2024
25.5 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  Polis i arestem draeva we i kosem aksiden long Malekula

  Polis long Lakatoro i konfemem se oli holem taet vinis draeva we i kosem ded blong tri pasenja long Malekula.

  Commander Malampa, David Bongranlie, i talem long VBTC se oli arestem hem long wiken mo hemi stap naioa long kalapus mo wet blong pas long kot.

  Hem i talem se hem i wan bigfala aksiden tumas from hem i karemaot laef blong tri pipol.

  Alick Leky, wan Ofisa blong Rod Worthy Inspeksen anda long Department blong Public Works long Malekula, i talem se trak we i kosem aksiden ia, hem i no bin pas long inspeksen blong sam yia vinis.

  Hem i talem se trak ia hemi wan Mazda pik ap trak.

  “Taem mifala i putum aot ol timing blong rod worthy inspeksen, plante ona blong ol trak oli faithful mo folem loa blong kam pasem ol trak blong olketa mbe sam oli no stap kam,” Mr Leky i talem.

  “Ol pipol i mas andastanem se mifala i no fosem ol draeva blong kam pas long rod worthy inspeksen mo mifala i no mekem wok blong Polis blong stopem ol trak we oli no kam pas.

  “Mo eni trak we oli no kam pas long inspeksen ia, oli nokat raet blong ron long wan pablik rod mo hem ia tu bambae hemi kobak long Polis se hemi sud stopem trak ia longtaem vinis from hemi nokat eni stika blong soem se hemi save sevesem ol pipol.”

  Mr Bongranlie i talem se oli bin wantem arestem draeva ia finis from ol pepa blong trak blong hem i no stret mbe hemi no bin posibol from hemi kobak long Northwest mo stap seves hide.

  Hem i talem se oli faenem se draeva blong trak ia tu i nokat driving laisens mo hemi jes kam blong mekem learners laisens blong hem long las wik mo polis i traem blong kasem hem mbe samhao hemi kobak long Northwest.

  Rod Worthy Inspeksen Ofisa, Mr Leky, i talem se everi taem i kat wan rod worthy inspeksen, mifala i oltaem advaesem ol draeva sapos i kat wan pat blong trak i no wok gud se oli mas fixim bifo oli seves long rod.

  Hem i talem se taem oli pem ol pat blong ol trak ia, oli mas kambak blong olgeta ofisa i jekem bakeken bifo oli seves wetem trak.

  “Plante draeva oli no wantem stap folem wanem Kavman i stap putum mo wan nao hemi risal long ded blong tri pipol,” Mr Leky i talem.

  “Mi stap apil strong nomo long olketa pipol we oli kat ol trak se no mata se yu jes pem wan niufala trak mbe i nid blong mifala long Public Works i jekem blong mekem sua se hem i sef.

  “Ol draeva i no mas tink nating long loa blong rod worthy blong mas pas tru long inspeksen blong mifala i save kivim raet blong mekem seves long pablik rod from laef blong pasenja we yu stap pikim ap hem i stap long han blong yu.”

  Polis long Malampa i advaesem ol draeva blong trak blong olgeta i mas stap long gud kondisen bifo oli save seves long rod mo oli mas kat ol stret pepa.

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen