Sunday, September 24, 2023
23.6 C
Port-Vila
Sunday, September 24, 2023

No suicide ripot system

Vanuatu i nogat wan ripot system blong ripotem ol ded blong ol pipol we oli plan o minim blong tekem aot laef blong olgeta(suicide).

Nurse Incharge long Mind Care Unit long Vila Central Hospital, Lawrence Hinge Leo i talemaot long VBTC Health Tokbak show i no longtaem.

Mr Leo i talem se i kat plante ded blong suicide we i stap hapen be i nogat klia data ripot.

Hemi talem se olgeta we oli stap karemaot laef blong olgeta tete hemi age blong 20 i ko antap.

“Long deit yumi nogat wan klia statistic yet, 2020-2021 yumi no kasem eni rikod blong ol data from yumi nogat wan gud system blong ripot,” Mr Leo i talemaot.

“Fulap taem ol famili o fren i ripotem ol ded blong suicide nomo long Polis. Samtaem polis i talemaot be samtaem i nogat. Wanem we yumi harem long yia ia, i kat fulap ded espesili ol studen we oli tekem aot own laef blong olgeta from samtaem ol problem long hom mo i nogat wan i rispon blong help.”

Long wan ripot we World Health Organisation i rilisim i soem 54 pipol long Vanuatu oli bin karemaot laef blong olgeta long 2020.

Mr Leo i talem se sam kos blong suicide hemi relationship, mani, buli long skul, disasta, pipol we oli kat sik blong longtaem mo man i no stori wetem olgeta so oli fil loneli mo oli developem ol negativ tinktink mo plan blong kilim olgeta wan.

“Bae mi kilim mi wan ia, bae mi ko pem rop long sto; hemi sam long ol plan we i lid i ko long ded,” Mr Leo i talemaot.

“Sapos i kat knife o masket i stap bae hemi kilim hem wan. So yumi mas lukluk gud long ol pipol olsem we oli stap long nid blong toktok plante long olgeta. Sam long ol saen we yu save luksave long wan man we i kat plan blong suicide hemi, wan i talemaot ol storian ia. Hemi save talem ol stori ia evritaem, samtaem pa yu luk man ia i wokem kros, hemi drink plante, hemi stap hem wan nomo o kontinu involv long ol rabis aktiviti. So toktok ia eh uncle yu oraet? hemi rili impoten.”

Folem hae namba blong ol kes, helt otoriti i stap mekem suicide prevensen awaeanes long ol skul mo komuniti.

Jif Take Moli long Avunatari vilij, West Malo i talem se hemi glad long suicide awenes blong save helpem komuniti.

“Mi glad tumas we tim health i kam givim aot toktok long saed blong suicide from hemi festaem olsem mifala i arem wan awenes olsem,” Jif Moli i talem.

“Fulap papa, mama mo ol pikinini i stap wari evridei mo ol toksave we mifala i harem bae mifala i traem help blong stopem.”

World Suicide Prevention Day i stap long Septemba 10 wetem toktok sowem laet long narafala wan we hemi stap harem nogud.

Alie George long West Malo i talem oli kasem ol posta wetem toksave blong suicide mo i helpem hem olsem wan mama blong save helpem wan man we i stap harem nogud.

Mr Leo i talem se oli stap wok long proses blong kat wan gudfala system mo wok tu blong kat ol ofis senta long ol aelan blong pipol i save kat akses long hem.

Hemi talem se long steij naoia, mind care unit i kat nomo long Port Vila mo Santo.

Wan kola i talem se kavman i nid blong fokas moa long suicide blong helpem kaontri long futja.

Mental Health tim i visitim mo mekem awenes long ol skul long Sanma long eli Septemba ia long Santo East, Tata Secondary, Hog Harbour Secondary, Nanduitu Secondary, Matevulu College mo Lycee De Luganville wetem ol komuniti.

I kat wan estimeit blong 703,000 pipol long wan yia i tekem aot own laef blong olgeta long Wol.

Vanuatu hemi rank namba 13 long wol from nogud fasin blong suicide.

 

 

- Advertisement -spot_img

Mo atikol

Letes Nius

Internet bill-Palemen

Suicide kes

- Advertisement -spot_img
  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen