Saturday, July 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Saturday, July 13, 2024
More

  Investigation long ded-Saot Santo

  Investigatem i stap ko hed blong faenem ded blong wan woman Santo se weta hemi COVID-19.

  Minister blong Health, Honoroble Bruno Leingkone, i talem toktok ia long tete aftanun.

  VBTC Nius i kasem infomation se woman ia hemi blong Saot Santo mo Northern Provincial Hospital hemi bin testem hem i positive long COVID-19.

  “Folem nius we hemi kamaot long media se wan peson hemi ded from sik ia COVID-19, mi wantem mekem i klia se Ministri blong Helt hemi stap kontiniu blong mekem medikal investikesen mo bambae hemi kamaot blong infomem pablik hemi rilet long COVID-19 o nogat,” Minista Leingkone i talem.

  Sanma Public Health Manager, Vanua Sikon i talem se i talem se oli nidim moa infomesen blong konfemem nius ia.

  “Fes samting sikman ia taem i kasem Northern Provincial Hospital hemi sik vinis,” Mr Sikon i talem.

  “Hemi sik bigwan.  Tim i stap naoia long Saot Santo naoia blong karem mo saed stori long plesia ia blong linkim wetem clinikol ripot blong yumi. So long steij naoia yumi nosave konfemem se hemi ded long COVID-19. So yumi stap wet.

  VBTC news hemi karem infomesen se kondak tracing i stap hapen naoia blong faenem hu ol pipol i bin kat klos kondak wetem woman ia.

  Minista Leingkone i anaonsem long tete aftanun 17 niu kes long Santo mo hemia i mekem wan total blong 51 aktiv kes.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen