Monday, July 15, 2024
29.8 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  37 per cen blong populasen i tekem tu COVID stik

  I kat 37 per cen blong totol taget populeson blong Vanuatu oli risivim ful stik meresin akensem COVID-19.

  Ministri blong helt i ripotem se long Shefa provins, 66 per cen oli risivim ful stik medesin. Long Port Vila, 67 per cen blong populesen i risivim ful stik medesin blong olgeta.

  Long Sanma provins, 71 per cen blong populesen oli risivim ful stik medesin agensem COVID-19.

  Long Tafea provins, 13 per cen nomo oli risivim ful stik medesin mo Torba provins, 11 per cen blong ol pipol i risivim ful stik blong COVID.

  Long Penama provins, 7  per cen blong populesen i risivim ful stik meresin mo long Malampa provins, 6 per cen i risivm ful stik medesin.

  Ministry blong Health i talem se ol figa ia i soem se i kat bikfala wok i stap yet blong mitim taget blong kasem 90 per cen blong ful stik.

  Malampa Pablik Health Manager, Salome Kenneth i kontinu blong mekem kol long pipol blong Malekula i ko tekem seken dos blong vaccine long Norsup.

  Hemi talem se mobile tim bae i pas long six eria kaonsel blong Malekula tu.

  Mrs Kenneth i talem se long en blong January bae oli ko kasem Ambrym mo Paama blong givim COVID vaccine Johnson mo Johnson blong pipol i nomo tinkabaot blong tekem seken stik from hemi wan dos nomo.

  Torba Pablik Health Manager, Henry Wetul i talem se seken dos blong Sinopharm vaccine i ko hed vinis long en blong Decemba.

  Hemi talem se naoia oli stap rolemaot ol seken dos blong Astrazeneca vaccine long Sola, Vanualava.

  Mo afta bae oli muv i ko long ol nara aelan blong Torba.

  Ministry blong helt i ripotem se intanasenal boda blong Vanuatu bae i open long tri steij sapos namba blong pipol we i risivim tugeta stik medesin i kasem 70 per cen mo helt sistem redines blong Shefa i kasem 80 per cen  long fes stej blong openem boda hemia long Port Vila.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen