Monday, July 15, 2024
25.5 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  Preparesen blong Pasifik Kem hemi ko hed ful swing

  Bigfala preparesen i stap kohed naoia wetem 16 nasonal federesen blong ko tekem pat long Pasifik Kem long Solomon Aelan nekis manis.

  Long wik ia VBTC Sports hemi visitim tim Vanuatu boxing skuad long trening veniu blong olgeta long Ex-FOL mo storia wetem olgeta.

  Hed kotj blong tim, Joe Iau i talem long VBTC Sports se boxing hemi no wan sports nomo be hemi kontribiut to i ko long sefti blong yumi.

  Mr Iau hemi poentemaut wan pikfala adjifmen blong tim Vanuatu long 2017 Pasifik Mini Kem long home kraon wetem 7 kol medel, 2 silva mo 1 brons.

  “Risal blong 2017 Pasifik mini kem atjifmen blong mifala i soem wan long tem trening we mifala i ko tekem long China.

  “Be long las Pasifik Kem long Samoa, mifala i no pefom gud tumas from i nokat gudfala trening priperesen,from mifala i nomo ranem ol tunamen from lik i bin foltaon blong samtaem, mekem se ridsal blong Samoa i some se mifala i karem i kam bak 1 kol nomo,” Mr Iau i talem.

  Hed kotj hemi konfem se tim bae hemi ko long Solomon Aelan wetem 8 boxa evriwan we oli fait long ol difren katekori.

  Iau hemi talem tu se long las nasonal skul kem long sam manis i pas, lik hemi bin selektem samfala potensel boxa long olgeta provins blong stap long nasonal tim trening.

  “Mifala i selektem 4 potensel student boxa long skul kem ia, be wan mein risen nomo hemi from kem ia hemi foltaon stret long manis blong olgeta exam blong olgeta so i mekem mifala i no save spolem olgeta, be blong karenti i naf se, yes i kat samfala boxa we oli bin karem medel long las pasifik kem long Samoa mo 2015 pasifik kem oli stap long fainal skuad blong ko taon,” Mr Iau i talem.

  Vanuatu boxing skuad i stap mekem trening bifo Pacifik Kem. Foto: VBTC

  Asisten Kotj, Shem Nakou hemi talem tu se wetem help blong hed kotj, tufala i wantem mekem sua se olgeta trening skil blong tufala we tufala i bin karem long China long 2017, bae tufala i traem best blong putumaut long olgeta trening sesen wetem tim blong ko long pasifik kem long yia ia.

  “Eim blong mitufala olsem kotj long raon ia, hemi blong karem bakeken rikod we olio sitemap long 2017 pasifik kem long home kaontri,” Nakou i talem.

  Insait long tim, i kat 3 pik nem olsem Lionel Warawara we hemi bin karem kol long 2017 pasifik mini kem, mo olsem wan profesonal boxa we hemi putumaut sam tuff fait long Ostrelia long samfala yia i pass mo long wan taem we hemi bin ripresentem Vanuatu long Komon Welt Kems.

  Narafala boxa we hemi kasen blong Lionel, we hemi Masing Warawara we hemi bin fait blong sam taem, hemi mekem sam debiut blong hem long Fiji mo winim evri fait blong hem mo lusum wan fait akensem jampion blong Fiji, Nathan Singh long 60KG.

  Tufala brata ia i kam aut long aelan blong Malo, log Sanma Provins.

  I gud blong luk se Josky Tovor blong Santo we hemi wantaem karem kol blong Vanuatu long las pasifik mini kem, mo hemi stap insait tu long fainal squad ia mo hemi fait long weit blong 75KG.

  Lionel Warawara we oli stap kolem hem Boe Warawara hemi bin stap aut blong 4 yia folem komitmen blong wok blong hem, be yia ia i olsem wan kambak blong ko riperesentem Vanuatu long Solomon Aelan.

  Hemia hemi samfala pikfala nem we i kivim trast long tufala kotj, nomata we priperesen hemi let be trat blong tufala i stap long tim we bae tufala i hetem i ko taon long kem.

  Hed Kotj hemi praud se i kat fiu long olgeta boxa ia hemi ol niu wan we oli selektemaut olgeta long wan pikfala boxing tunamen lopng Port Vila.

  Mr Iau i talem tu se hemi gud tumas blong ol niu boxa blong ko karem experiens blong bildimap olgeta karia blong olgeta long fil blong boxing.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen