Monday, July 15, 2024
25.5 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  Aktiviti blong pipol i kosem fish poison

  Deputy Director blong Fisheries Dipatmen, Sombert Gereva i talem se aktiviti blong pipol olsem bildim toilet o fanis blong pig kolosap long solwota i kontribut long fish poison.

  Long wik ia, National Surveillance Unit long Ministri blong Helt i rikodem 32 pipol oli kasem sik blong fish sins January.

  “Ciguatera hemi form blong poison taem man i kakae fish afta hemi sik long hem; hemi hapen folem ol aktiviti blong pipol long graon; exampol pipol i fidim pig kolosap long solwota o bush toilet afta yumi kat ol bigfala plantation taem ren i ren, graon i ko daon long solwota wetem evri doti wota blong toilet o ol animol i ko long solwota.

  “Ol fertizer we yumi yusum long graon i ko tu long solwota. Taem ol doti ia i kam plante nao i alaoem ol smol animol nao blong gro mo i enkarejem ol nalumlum i gro. Ol doti ia ol smol fish i kakae mo taem ol bigfala reef fish i kakae olgeta oli kasem fish poison ia.

  “Taem yu kasem fish yumi nosave wanem kaen fish i poison be ol reef fish ia nao.

  “Saen blong fish poison hemi sitsit wora, traot, man i sikras mo numb, hed i raon, mo bodi i weak mo pipol i save sik tu o tri dei olsem o i save tekem longtaem blong harem gud bakegen.”

  Twenty Three fish poison kes long Penama, six long Malampa mo tri long Shefa.

  Mr Gereva i talem se majoriti long ol reef blong Vanuatu i ded mo pipol i mas luksave impotens blong lukaotem gud marine laef from hemi sos blong kakae mo vatu.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen