Sunday, September 24, 2023
23.6 C
Port-Vila
Sunday, September 24, 2023

Kaon woning long national airline

Air Vanuatu i kasem woning blong sotem aot kaon blong VT41 million.

Hevilift, Owna blong Twin Otter AV12 i talem se bae i askem help long Kot blong klosem daon airline ia sapos hemi no rispon.

Long wan leta i ko long airline long wik ia, Lawyer ripresentativ blong Airline long Vanuatu i talem se oli kivim 15 dei nomo blong hemi mas sotem aot outstanding vatu ia.

Hevilift hemi bin wantem ceasim plane ia long last manis finis be kavman hemi bin stopem. Hemi bin wan isu we kavman hemi no bin awea long hem kasem last minit we pilot hemi bin kam blong karem bak plane.

Kavman hemi talem se bai oli sotem aot kaon ia mo oli kam long wan agrimen blong plane i stap.

Be kasem tete Hevilift i no harem eni samting. Hemi wonem se sapos we oli no sotem aot outstanding bai oli karem bak plane ia mo putum airline long kot blong satem daon operation.

Communications Ofisa blong Ministry blong Infrustructure mo Public Utilities, Antoine Malsungai i talem se bai i kat wan Bod miting blong tokbout isu  wetem Hevilift mo bai oli rispon.

Lida blong Opposition, Ralph Regenvanu hemi talem se Chief Executive Ofisa, Atu Finau mo Sam Firi tufala i no stap infomem ol sheaholda abaot wanem tufala i stap mekem.

“Yumi talem tu yia i pas blong karemaot tufala b kavman i holem taet tufala,” Mr Regenvanu i talem.

“Even worst mi biliv se oli stap kiaman long ol sheaholda. Mi biliv se CEO wetem jeaman oli no stap talem truth long Prime Minista, Minista blong Finance mo Minista blong Infrastructure abaot ril situasen blong Air Vanuatu.

“From taem yumi kam long plesia yumi harem Minista blong Finans i mekem komen olsem se bae mifala i mekem Air Vanuatu i profitabol bakegen. Hemi jes imposibol. Unles kavman i wiling blong spend bitwin VT10-20 billion blong sevem airline mo mi biliv se kavman i nosave mekem.”

VBTC Nius hemi bin stap traem blong karem wan komen long Chief Executive Ofisa blong Air Vanuatu, Mr  Finau be kasem tete hemi no mekem wan rispon baout ol operesen ia.

Long kwesten abaot transparency, Chief Executive Ofisa blong Vanuatu Transparency, Dr Willy Tokon i talem se taem oli no rispon i minim se oli stap haetem wan samting.

“Mi bin mekem sam komen blong mas tekem wan man we i konsen long nasonal airline blong yumi,” Dr Tokon i talem.

“Man ia bae i konsen blong mekem best blong hem blong mekem sam impruvmen, naoia yumi kat wan commission blong Inquiry we yumi no luk yet risal. Sapos oli stap haed long media i minim se oli stap haetem wan samting.”

Long semak stori, John Buchan, we i helpem Airline blong pem Twin Otter AV11 i stap pas long kot tete Friday from we airline i stop blong pem bak wanem oli owem long hem sins 2020. Hemi wan amaon blong ova VT300 million.

- Advertisement -spot_img

Mo atikol

Letes Nius

Internet bill-Palemen

Suicide kes

- Advertisement -spot_img
  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen