Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Wok long niu graveyard i mas hapen kwik taem

  Port Vila Cemetery i talem se i posibol blong stopem burial long cemetery ia from spes isiu.

  Foreman blong Port Vila Cemetry, Davy Twelepat, i apil strong i ko long otoriti konsen blong wok i mas stat long niu eria blong graveyard kwiktaem long Eratap.

  Hemi talem se naoia i nomo taem blong kavman i toktok tumas mbe i mas mekem aksen.

  “Port Vila Municipality i bin putum deitlaen blong cemetery ia i klos long May vinis mbe afta i nokat wan samting i hapen mekem se mifala i kontinu blong faenem ol smol spes mo dig,” Mr Twelepat i talem.

  Hem i talem se naoia oli stap faenem ol emti spot mo stap dikim blong berem ded bodi.

  Mr Twelepat i talem se, “Sapos wok blong niufala cemetery i stap slo tumas bae mifala i save stopem blong ol famili i nomo karem ded bodi i kam insaed blong berem.”

  Hem i talem se i gat spes long parking eria nomo we oli stap lukluk blong yusumap naoia mbe long nekis yia ia mo ol yia we i stap kam, bae spes i nomo gat,” hemi talem.

  Hem i talem se wok i mas stat kwiktaem long niufala cemetery site long Eratap from i kat plante wok blong mekem bifo oli save stat blong berem ol man long hem.

  Mr Twelepat i talem se oli nid blong kliarem eria, mas levelem gud graon, planem grass, mekem fanis mo hemia i tekem taem.

  Town Planner blong Port Vila Municipal Council, Mandes Tangaras, i talem se Council blong ol Minister i apruvum vinis blong niu cemetery i stap long wan graon long Eratap we hemi stap anda long lease.

  Hemi talem se, “Wanem we i stap sloem wok blong no kohed yet hemi akrimen blong pem graon ia.”

  Hem i talem se hemia i sud hapen kwiktaem mbe i depen from long pepa blong Council blong ol Minister hemi tokbaot wan compulsory acquisition mo hem ia i tekem taem.

  “Bambae mifala i traem wok raon long hem blong luk sapos council i save pem o yumi save spidim ap proses blong compulsory acquisition mo stat wok long eria ia,” Mr Tangaras i talem.

  Hem i talem se bae i tekem olgeta tu manis blong priperem niu site bifo oli stat blong berem ol ded bodi long hem.

  Pablik Relation Ofisa blong kavman, Fred Vurobaravu, i konfemem se Council blong ol Minister i bin mekem disisen ia long Lakatoro long Malekula.

  Long disisen blong Council blong ol Minister ia, i talem se bambae Ministry blong Lands i negotiatem wan best dil blong Eratap i save ofarem land space blong niufala cemetery ia.

  Hem i talem se bambae i gat wan finol disisen i kamaot bakeken mo wok blong niufala cemetry i save stat.

  Mbe wan sos long Ministry blong Lands i talem se kasem tete oli no kasem eni instraksen yet blong save akwaerem graon ia.

  “Hem ia hemi blong toktok wetem leaser mo lan owna blong kavman i save yusum graon ia,” hemi talem.

  Mr Tangaras i talem se mani blong graon ia long Eratap hemi VT29 million mbe hemi no inkludum ol infrastrakja wok olsem bildim toilet, tul shed, ol eria blong trak i save park long hem mo tu wan chapel blong ol pipol i save yusum long funeral seves.

  Hem i talem se hem ia bae i kost araon VT50 million.

  Port Vila Cemetry i kat ova 5000 grave long hem mo hemi bin stap long taem blong tufala colonial kavman, Bristish mo France.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen