Saturday, May 18, 2024
25.8 C
Port-Vila
Saturday, May 18, 2024
More

  Wok blong ol nekis repatriation flaet i stap kohed

  Vanuatu Kavman i stap negosiet yet long ol narafala COVID-19 repatriation flaet blong ol stranded citizen mo residen ova sea.

  Dipatmen blong Foren Afea i talem se Kavman blong Vanuatu i stap negosiet yet long deit blong ol flaet ia.

  Daerekta blong Foren Afea, Yvon Basil, i talem se i nogat konfem flaet yet kasem en blong wik ia.

  Hem i talem se ol nekis repatriation i sud lukluk long ol stranded Ni-Vanuatu long Fiji mo New Caledonia.

  Mr Basil i talem se mbe las repatriation flaet bae i blong tekembak ol stranded Ni-Vanuatu long Australia.

  VBTC i kasem repot tu long kavman se i gat negotiation tu i stap ko hed blong tekem back ol seasonal woka i kam bak long kaontri.

  Fes repatriation flaet we i bin hapen i tekem bak olgeta Vanuatu nasonal mo residen long Solomon Islands. Mo olgeta Vanuatu nasonal mo residen ia oli bin go tru long 14 dei quarantine oli kamaot vinis long tedei blong save kobak long ol home mo famili blong olgeta.

  Nambatu repatriation flaet i bin tekem bak olgeta Vanuatu nasonal mo residen long New Zealand. Olgeta ia oli stap yet long quarantine.

  Mo nambatri repatriation flaet i bin tekembak olgeta Vanuatu kru blong turis bot we oli bin stap long Philipines. Olgeta ia tu oli stap long quarantine yet naoia.

  Kavman hem i bin talem se hem i plan blong finisim fes pat blong repatriation long en blong June. Mo nambatu pat blong repatriation bae hem i stat bakeken long August.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen