Sunday, September 24, 2023
23.4 C
Port-Vila
Sunday, September 24, 2023

Waisisi graon peimen-Efate

Kavman i stap long proses blong givim VT24 million olsem peimen blong Waisisi graon long Efate we pipol i liv long hem.

Long October 2021, i gat wan eviksen oda blong aotem ol pipol ia be wan stay oda i mekem se Polis mo Mobile i no karem aot.

Prime Minista, Bob Loughman i konfemem taem Memba blong Palemen blong Efate Rural, Jack Norris Kalmet i kwestenem.

Hemi talem se kavman i muv blong pem graon mo givim long National Housing Corporation blong hemi manejem projek.

“Graon ia hemi stap anda long wan kampani anda we hemi leasee mo hemi bin aprojem kavman mo notify long removol blong olgeta, kavman i fil se hemi mas step in blong help,” Prime Minista Loughman i talem.

Prime Minista Loughman i talem se hemi moa gud sapos National Housing hemi kam wan agensi blong dil wetem graon mo ol risidens we oli stap long hem.

Hemi talem se ol famili ia oli kam long Tanna, kavman i luk nid blong helpem ol pipol we i stap long ol urban senta wetem graon from populasen inkris.

Graon ia hemi stap long nem blong Takata Holding olsem Leasee.

Prime Minista Loughman i talem se semak muv bae i hapen long Luganville.

“Wael i stap develop, i kat population presa long ol senta blong yumi, yumi mas pripea in advans blong mekem sua se taem we yumi fesem had taem, i no luk gud blong luk ol fos memba i stap muvum aot ol famili, be hemi stap toktok long yumi blong mekem sam priperesen wok, kavman i save distributum graon taem i kam shot,” Prime Minista Loughamn i talem.

Oda blong Eviction ia Magistrate Kot hemi bin givim long 2017 finis mo hemi tekem kolosap 4 yia blong i hapen.

Kavman hemi stap wok long wan bigfala projek blong mekem sua se ol pipol i save gat ol gudfala ples blong stap long hem mo wan bigwan we Minista blong Finans hemi anaonsem long yia hemi wan Asian Development Find funded projek we bae hemi resettlem ol pipol long Etas, Efate.

Plante pipol i talem se kavman i mas fea oltaem long ol disisen blong hem.

- Advertisement -spot_img

Mo atikol

Letes Nius

Internet bill-Palemen

Suicide kes

- Advertisement -spot_img
  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen