Friday, February 23, 2024
25.8 C
Port-Vila
Friday, February 23, 2024
More

  VT9 million target revenue -Citizenship

  Vanuatu i nosave mitim target revenue long sale blong passport long yia ia we hemi VT9 billion.

  Dipatmen blong Finance i bin projektem VT9 billion ia blong kolektem.

  Financial Intelligence Unit, Floyd Mera i talem se oli monitarem kolosap smol namba blong aplikesen naoia kompea long pas yia.

  Mr Mera i talem se Vanuatu i stat blong lukim drop long revenue blong program ia long yia 2000 kasem 2021 long taem blong COVID pandemic.

  Hemi talem se long yia 2022 i jes ko daon bigwan from European Union i karemaot visa waiver long Vanuatu.

  Kavman i sapos blong adresem isu ia kwiktaem bifo European Union i karemaot ban long eli nekis yia.

  “Long 2022 ia afta we yumi karem saspensen blong EU visa waiver, yumi kat efek blong hem we namba blong ol passport aplikesen we FIU hemi risivim mo prosesem hemi drop bigwan,” Mr Mera i talemaot.

  “Mo mi andastan se, hemia tu i afektem tu fokas blong yumi long 2022 blong citizenship program we i kat posibiliti se bae yumi nosave mitim target we dipatmen blong finans hemi putum.”

  Hemi pointemaot se i gat bigfala wok blong mekem blong impruvum bakegen program ia.

  Ol otoriti we i ranem sale blong citizenship program i kol long niufala kavman blong adresem kwiktaem.

  “Olsem we i stap i kat fulap aksen item we yumi nid blong mekem be bakegen las kavman hemi no givim wan klia polisi blong program ia mo plante long ol wok ia  i stop i stap. FIU i mekem ol efot blong hem be plante wok ia i nidim wok tugeta wetem ol stakeholder.”

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen