Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  VT500 million blong COVID scheme

  Seken phase blong COVID Hardship Support Scheme hemi VT500 million.

  General Manager blong Vanuatu National Provident Fund, Parmod Archary, i talem toktok ia long wik ia.

  Vanuatu National Provident Fund i prosesem ova 100 aplikesen sins Thursday wik ia mo ova 260 paymen i redi blong ko long bank.

  Mr Archary i talem se seken phase ol kondisen blong hem i difren long fes wan long eli 2020.

  “Bae yumi alaoem ol memba blong witdro VT50,000 long ol akaon blong olgeta; Mo hemia i minim eni akaon blong Investment, Medisave o Retirement,” Mr Archary i talem.

  “Hemia i kam long akaon blong ol memba mo oli save jus blong tekem mani ia olsem wan loan o wan withdrowol. Sapos yu withdro, taem yu withdro i minim se mani i ko aot. Taem yu tekem aot mani yu nosave putum bak. Sapos yu tekem loan yu save pem bak long samtaem.

  “Mi wantem advaesem ol memba blong mekem stret opsen. Mifala i kat faev senta mo evri wan i sud kasem seves.

  “Sapos yu kat enaf mani long retirement akaon, mo yu givim mi instraksen blong transferem mani i ko long Medisave bae mi mekem mbe yu mas saenem Idemnity certificate.

  “So wanem mifala i mekem, mifala i givim aplikesen long memba. Mifala i nogat eni nara criteria blong jek. Onli criteria nomo akaon blong yu i mas kat mani mo yu kat wan akaon wetem Vanuatu National Provident Fund; Yu jus blong witdro VT50,000.”

  Mr Archary i talem se plante memba oli tekem mani ia olsem loan mo bae oli pem bak.

  Mr Archary i talem se from COVID situasen long National Bank blong Vanuatu, long Friday oli toktok wetem ANZ Bank blong mekem ol transfea blong mani.

  “So yumi save putum bank tu bank transfea, evri transaction bae yumi putum longwe mo ANZ bae i transferem evri mani i ko long olgeta bank,” Mr Archary i talem.

  “Sistem ia bae i moa isi blong ol memba i kam nomo wantaem. Taem oli kompletem form oli givim long mifala mo ol nara wok hemi stap long mifala.

  “IT infrastructure blong yumi i ko hed blong jenis, so wanem mifala i stap wok long hem i blong ol memba i save aplae online. Mo oli sud anaonsem online seves ia i no longtaem.”

  Mr Archary i talem se oli redi blong helpem ol memba long taem olsem.

  “Mifala i stap traem blong mekem peimen long 48 haoa,” Mr Archary i talem.

  “So no rash bae mifala i mekem sua se yu kasem mani long raet taem. Mifala i askem ol memba blong patient mo ol hadwok staff i kontinu blong sevem yufala so yufala i smile.”

  Minista blong Health, Bruno Leingkone i mekem kol long ol bank mo Vanuatu National Provident Fund blong plis helpem pablik i meintenem social distens taem oli stap ko blong aksesem mani.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen