Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  VT200,000 faen blong Torba coconut crab

  Pipol i save faen VT200,000 sapos oli salem o kakae coconut crab blong Torba Provins.

  Long 2018 Fisheries Department i bin mekem wan asesmen long populesen blong kokonat crab long Torba. Asesmen ia i soem se populesen blong ol kokonat crab we oli gud blong pipol i save havestem hem i smol kompea long yang populesen.

  From risen ia Fisheries Department i kivimaot wan oda long August 2020 blong banem Torba Province blong no havestem krab kokonat blong kakae mo salem stat long yia ia.

  Deputy Direkta Foreshore long Fisheries Dipatmen, Tony Taleo i talem se oli tekem oda ia serious.

  “Coconut crab i kat wan ban, mo sapos i kat wan niu ministerial oda bageken blong karemaot bae mifala i advaes mbe naoia hemi tabu,”Mr Taleo i talem.

  “Naoia yu nosave kakae o salem. Faen blong hem sapos mifala i faenem yu se yu salem o kakae hemi VT200,000.”

  Mr Taleo i askem koperesen blong evriwan blong rispektem oda we i stap.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen