Thursday, June 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Vanuatu i nidim moa health wokman

  Vanuatu i kat wan shotej blong health wokman.

  Health Minista, Bruno Leingkone i talemaot long wik ia.

  Minista Leingkone i askem ol ritae nurse mo dokta blong kondaktem Dr Samuel Posikai Tapo long  22512 blong sapot.

  Dr Tapo hemi Director blong Planning, Policy mo Corporate Services.

  Long situesen ripot namba 68, long March 13 – 14 i showem se 59 niu kes long last 24 haoa;  42 long Shefa mo 17  long Sanma Provins, Kasem tedei, yumi rikodem wan totol blong 341 konfem kes sins Januari 1st 2022.  Aot long namba ia 45 pipol oli rikava.

  “Mi wantem talemaot tu se Kavman hemi mekem sua se vaksinesen saet i save muv i ko kolosap long ol komuniti. Mi apil long evriwan blong ko kasem vaksin blong yu taem vaksinesen tim i kam set long helt fasiliti blong yu,” Minista Leingkone i talem.

  “Mi wantem talemaot tu se kavman hemi wantem mekem sua operesen blong COVID-19 hemi no afektem ol narafala health seves we pipol i kat akses long hem evri dei.

  “Mi wantem talemaot tu se naoia Ministri blong Health i stap wok naoia blong muvum Non-Communicable Disease(NCD) klinik aot long Vila Central hospitol i ko long NCD hub long Freshwota. Bambae Ministry i kamaot bageken blong infomem pablik espesili ol sik man we oli sik wetem sik suga o hae blad presa pwetaem bae i open. Bifo mi vinis, mi wantem enkarejem yumi evriwan blong lukaot gud long yufala, olgeta pikinini mo ol vanarebol pipol insaed long komiuniti akensem vaeres ia, yumi kontinu blong pray strong Papa God i stap wetem yumi long taem naoia we yumi stap go tru long hem.

  “Ministri blong Helt i stap mekem faenol preperesen long set ap blong komuniti kwarantin mo aesolesen fasiliti long Port Vila mo ol fasilliti ia oli sud open long nekis fiu dei blong pipol oli muv i ko insaed.

  “Pipol bae oli kat opsen blong kwarantin o aesolet long haos blong olgeta sipos oli kat mild symptom blong COVID-19.

  ‘Tankio tumas blong yu save lisin I kam mo God I blessem yumi evriwan.”

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen