Friday, February 23, 2024
26.8 C
Port-Vila
Friday, February 23, 2024
More

  Vanuatu i mas openem boda

  Minista blong Finance i talem se opening blong boda i mas hapen long six manis taem.

  Honoroble Johnny Koanapo hemi talem aot hemia long wan VBTC interview tete(Wednesday) se opening blong boda hemi impoten long survival blong pipol.

  Hemi stap rispon long weta Kavman hemi save kontinu blong provaedem pakej sapot blong stimulatem economi.

  “Opening blong boda hemi mas hapen mo bae i mas kam kwik,” Minista Koanapo i talem.

  “Hemia nao hemi impoten blong rolemaot vaccine. Capasiti blong yumi holem taet yumi kasem six manis; Yu mas setem wan deitline. Mo olsem minista blong finans bae kavman budget i sapot blong six manis. Opening i mas hapen long period blong six manis ia. Ating bae hemi no six manis be i save tu manis long naoia i ko. So hemia stap long Prime Minista mo Deputy Prime Minista blong tekem lid long hem espeseli wetem endorsmen blong Council.”

  Naoia we vaccination percentej blong Vanuatu i ko kolosap long 70 percent, i gat sam kol i ko finis blong kavman blong hemi anaonsem wan stret deit blong openem bak boda.

  Jeaman blong Vanuatu Business Resilience Council, Glenn Graig, i talem se olgeta bisnis i save se naoia hemi no wan gudfala taem blong toktok be oli redi blong help.

  “Mifala i kat capasiti we i stap naoia blong kodinatem re-opening.  Mifala i save mekem, mo sapos kavman i talem se hemi oraet, yumi kat limit risos, mo yumi stap blong help. Yumi kat risos blong kodinatem reopening.”

  Wetem ol rundown fasiliti mo wok blong maketem bageken Vanuatu olsem wan Tourism destination hemi nidim wan bigfala amaon blong mani tu.

  Mr Graig i talem se bae hemi nidim samples VT1.5 billion blong statem bak tourism.

  Wetem ol smolsmol bangalo, handicraft mo Transport seves, local Ni -Vanuatu i onem kolosap 90 percent blong lokol tourism long Vanuatu.

  Olgeta Bisnis long Services sector olsem Tourism oli nid blong pripea blong 100 dei.

  Plante long ol Hotel mo Motel i nid blong blong priperem olgeta from ol fasiliti blong olgeta i no moa stap long wan gudfala kondisen.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen