Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Vanuatu blong nomo expotem dry kava-Fiji

  Vanuatu bae i stop blong sendem kava i ko long Fiji blong hemi prosesem mo pakejem long nem blong hem mo winim moa vatu.

  Chief Executive Producer blong Vanuatu Primary Producers Authority, Timothy Tumukon i talem se hemi taem kaontri i expot direk i ko long Australia blong adem value long kava prodak.

  Mr Tumukon i talem se hemi wan konsen blong luk Fiji i pem kava blong Vanuatu i ko mixim mo brandem Fiji Kava.

  Hemi talem se dry kava trade bitwin tufala Melanesian kaontri i stap ova 25 yia be pipol we oli involv i no karem ful benefit.

  “I kat tu wei blong adresem hem ia, wan yumi kobak antap long Melanesian Secretariat Grup akrimen blong talem long Fiji se bambae eni prodak blong Vanuatu we i kam i transit tru long yu,  yu mas labelem se kava blong Vanuatu i pat long prodak blong yu we yu sendem aot,” Mr Tumukon i talem.

  “Be i no hemia nomo wan pat long labeling blong Australia hemi talem se yu wantem expotem kava i ko long olgeta long taem blong tu yia period ia, yu mas labelem origin blong prodaksen se i kamaot long wea.

  “Tekem adventeij blong sendem dry kava i ko long Australia mo nomo Fiji we oli adem vatu mo yu tekem peanut mo olgeta i tekem krim blong cake. Yumi nid blong jensem story.

  “Hemi taem yumi stop expotem dry kava tru long Fiji.”

  Mr Tumukon i talem se Vanuatu i gat plante difren kava varieti we i kwaliti mo strong kompea long ol nara kaontri mo hemi mas protektem.

  Wan expota blong kava, Julia King long Kava House, i talem se sam kava impota i pem kava blong Vanuatu long ol low praes.

  “Yumi evri wan i save se olgeta tu oli ol gudfala sales pipol, so taem oli kam oli negociatem ol praes koko oli mekem i ko daon gud, mo olgeta expota we oli nokat ol konsisten maket bae oli mas givim nomo long olgeta,” Mrs King i talem.

  Nara kava expota, Joseph Brun long Kava Brun Export i talem se i mas kat lukluk long isu ia.

  “Fulap long ol expota we oli expot ia yumi save olgeta, oli bin stap karem kava long Vanuatu espeseli long Santo. So naoia hemi taem blong yumi putum hand blong yumi tugeta olsem ol expota blong yumi promotem Vanuatu long kava blong yumi,” Mr Brun i talem.

  “Mo yumi traem fokas blong yumi nomo i expot i ko long Australia.”

  Vanuatu i stap expotem bigwan dry kava i ko New Zealand, New Caledonia mo United States blong America.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen