Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Vanuatu bae i kat moa ren long olketa manis we i kam

  Vanuatu Meterology mo Geo Hazards Department i talem se bai Vanuatu i kat moa ren long September kasem nekis yia.

  Acting Director blong Meterology mo Geo Hazards Department, Allan Rarai i talem se everi yia long manis August kasem September hemi drae sesen long Vanuatu mbe long yia ia yumi luk se i kat ren mo hemia i link long developmen blong La Nina we hemi sesen blong ren.

  Hemi talem se oli putum aot fes advisory blong La Nina long wik ia folem weta paten ia.

  ” Ful impak blong hem bae Vanuatu i kasem long manis blong October i ko,” Mr Rarai i talem.

  ” Wetem olgeta ren we Vanuatu bai i ko tru long hem, bai i save mekem flood mo landslide long ol aelan blong Vanuatu.

  “ Mo hemia i bin hapen finis long sam ples olsem long saot Maewo mo narafala ples we i gat flood long hem.”

  ” Wetem hemia, yumi expektem blong kat moa ren kasem araon long February 2021 olsem, “ Mr Rarai i talem.

  “Naoia we mi stap toktok La Nina i stap long 70 percen mo hemi no develop gud yet mbe i kat high janis blong hemi fuli develop yet mo taem hemi develop fulwan bae yumi expektem moa ren.

  “ Naioa yumi stil stap insaed long dry sesen blong yumi we hemi araon long May kasem October mbe no mata se yumi kat drae sesen bae i stil kat ren.”

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen