Sunday, May 19, 2024
29.8 C
Port-Vila
Sunday, May 19, 2024
More

  Unconfirm COVID kes-Vanualava mo Gaua

  Unconfirm ripot i talem se i gat sam pipol long Vanualava mo Gaua i kat COVID.

  Torba Provincial Health Administrata, Steven Nako i talem long VBTC Nius se Sola i kat 7 kes sins Wednesday.

  “Long wik ia yumi bin mekem 70 tes, 7 oli tes positiv long COVID long Sola,” Mr Nako i talem.

  “Gaua, yumi kondaktem 14 tes, 11 oli positiv. Torres i kat naoia 97. Totol kes blong Torba sins Wednesday hemi 115.”

  Mr Nako i talem se oli rikwes blong i kat tu mo health tim i ko daon blong kondaktem tes long ol nara aelan.

  Torba Polis i talem se oli wok wetem ol eria administrata wetem ol COVID tasfos blong mekem sua se pipol i respektem curfew.

  Oli talem se Torba i kat wan bigfala land mass mo plante aelan oli stap longwe long olgeta.

  Curfew haoa hemi long 8pm kasem 6am.

  Mr Nako i talem se ol pipol i yusum hom isolation.

  Hemi talem se jalenj blong komunikesen mo smol human risos i sloem ol namba blong ol apdeit blong COVID we health i stap putum aot.

  Mr Nako i talem se namba blong kes i save ko jenis.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen