Monday, July 15, 2024
25.5 C
Port-Vila
Monday, July 15, 2024
More

  Tu niu marine pilot

  Vanuatu i gat naoia tu moa marine pilot.

  Acting Director long Department blong Ports mo Harbour, Robson Tari, i talem se tufala pilot ia i kat captain Weio Mandeison blong Aniwa aelan mo Tella Resly Banks aelan.

  Hemi talem se ajivmen ia i stap insaed long 2020 bisnis plan blong dipatmen.

  ” Dipatmen blong Ports mo Marine i luk save wok we tufala haba pilot ia i bin mekem ova long 10 yia nao,” Mr Tari i talem.

  “ Wok we tufala haba pilot ia i mekem hemi outstanding tumas from mi pruvum tufala vinis long wok ia folem hevi traffic blong marine long solwota.

  “ Mi biliv se tufala i save mekem mo taem seves deliveri blong ol shop olsem ol cargo o ol material blong aos long ol ship ia i kasem ol sto, ol man ia nao oli komitim olketa blong draevem ol ship ia i ko saed safely long wharf.”

  Mr Tari i talem se tufala pilot ia i risivim certificate we oli singaotem unlimited from hemi nosave expae mo naoia tufala i joinem ol nara faev pilot blong kaontri.”

  Captain Tella Resly blong Banks, i talem se nomata long strong jalenj wei tufla i bin fesem long indastri blong shipping, ajivmen ia hemi wan laki wan blong tufala.

  “ Mifala i tren everi dei wetem harbour master blong yumi long kaontri mo mifala i laki tumas from trening ia i hapen nomo insaed long kaontri,” hemi talem.

  “Trening hemi gud, hemi interesting mo yu fit everi taem blong bodem wan ship mo direktem i kam insaed long haba.

  Mr Tari i talem se wok blong tufala marine Pilot ia hemi blong tufala i draevem eni hevi vesel we i kam insaet long haba mo ankarem long mein wharf.

  Wok blong tufala marine pilot hemi blong gaedem ship insaed mo outsaed long port mo tu kontolem everi muvmen taem oli stap insaed long haba.

  Wok ia hemi trik lelbet espeseli long taem blong rabis weta.

  Mo tu oli mas save wea nao ol dip ples blong ship i pas long hem blong protektem marine laef long solwota mo no kosem aksiden long ship mo mekem kost.

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen