Tuesday, April 16, 2024
24.8 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Trial constitutional kes-September

  Trial blong constitutional kes blong jalenjem advaes blong Council blong ol Minista i ko long Presiden blong Palemen dissolution bae i tekem ples long September 2 long 9am.

  Konferens blong Supreme Court blong Vanuatu i harem tete moning se i kat wan kes.

  Jif Justice Vincent Lunabek i seitem deit ia blong harem trial blong constitutional kes namba 2240 blong 2022.

  Lawyer Edward Nalial we i ripresetem 27 foma Memba blong Palemen i talem long konfrens blong kot se i kat tri raet we klaean blong hem i biliv se disisen blong disolvem palemen i brekem raet blong olgeta.

  Feswan, hemi long Atikol 21 (3) we hemi abaot rikwes long koling blong siting blong Palemen, namba 2 hemi long Atikol 43 (2) abaot moson blong nokat tras mo raet blong muvum wan moson, mo namba 3 hemi long Atikol 28 (3) rigadem advaes blong Council blong ol Minista i ko long Presiden blong Disolvem palemen.

  Long Frade wik ia, Atoni Jenerol long bihaf blong Presiden mo Steit blong Vanuatu bae i faelem rispon mo long Monday nekis wik bae i faelem ol swon stetmen.

  Wan wellknown Journalist mo tija long Griffit Universiti, Tess Newton Cain i talem long VBTC News se Vanuatu hemi gat gudfala histori long saed blong Kot system taem i kam long wan Constitutional Kes from oli dil wetem long wan stret wei.

  Mrs Cain i talem se ol politikol pipol oli luksave wok blong kot.

  Twenty Seven Memba blong Palemen i jalenjem disisen blong Palemen dissolution.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen