Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Tri steij blong openem international boda

  Vanuatu bae i openem International boda blong hem long tri steij folem wan health rod map.

  Director General blong Ministry blong Health, Dr Samuel Posikai Tapo, i konfemem hemia afta we Council blong ol Minista i disaed blong boda i open long March.

  Mr Tapo i talem se Vanuatu bae i no openem boda wantaem olsem ol nara kaontri.

  VBTC Nius i kasem toksave se vaccination nao bai hemi determaenem ol difren steij ia olsem fes wan we hemi blong March bae Efate i mas kasem 70 per cen blong pipol i tekem tu stik blong COVID.

  “Long plan ia yumi kat tri steij blong openem boda mo bae yumi folem long wan kasem tri,” Mr Tapo i talem.

  “Nara mesa we yumi putum inples we rodmap i tokbaot hemi clinikol pripeanes so yumi kat enaf manpawa blong dil wetem sik ia sapos i kat outbreak.

  Mr Tapo i talem se bae Ministry blong Health i wok wetem ol patna blong mekem blong i mas kat konsaltesen long hao oli wok.

  Hemi talem se bae oli setem ap wan nara taget blong vaccination blong alaoem steij tu opening mo ol ristriksen bae i ko daon.

  Mr Tapo i talem se kaontri i mas putum ol steij ia inples blong manejem sik ia long wei hemi save dil wetem.

  “Long plesia ia yumi traem mekem wan balans se yumi no exposem kaontri tumas, yumi alaoem ol man i kam in mbe long wan risk se yumi save manejem,”Mr Tapo i talem.

  Anda long rod map ia bae health i wok kolosap wetem ol komuniti blong faenem hao bae oli manejem virus ia sapos i kat outbrek.

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen