Saturday, May 18, 2024
25.8 C
Port-Vila
Saturday, May 18, 2024
More

  Tri niu COVID-19 kes long boda

  Vanuatu i konfemem tri niu aktiv COVID-19 kes long boda.

  Prime Minista, Honoroble Bob Loughman i mekem anaonsmen ia long Malvakal, Saot Malekula long tete aftanun.

  Prime Minista Loughman i talem se tri niu COVID-19 kes ia hemi ol franlaen wokman blong Vanuatu.

  “Health Emergency Advisory Committee blong COVID-19 i konfemem se i nokat eni komuniti transmisen, ” Prime Minista Loughman i talemaot.

  “Mo Efate mo ol offshoa aelan blong hem i stil stap long alert level 1. Ministry blong Health i ripotem se afta sam moa tes long olgeta insaed long kwarentin, i kat nara tri COVID kes we i ol boda kes. Mo wan nara COVID kes i stap anda long investikesen yet.

  “Tri positiv kes ia oli ol franlaen wokman mo oli bin stap vinis long precautionary kwarentin we i minim se ol wokman ia we oli wok long repatriation flaet oli no kobak long aos mbe oli stret long kwarentin.

  Prime Minista i talem se i kat wan totol blong 11 boda kwarentin kes long Vanuatu naoia.

  “Evriwan ia oli ol boda kwarentin kes mo oli stil stap yet insaed long kwarentin,” Prime Minista Loughman i talem.

  “Mi stap konfemem se Ministry blong Health i kat strong protocol mo monitaring mesa we i stap inples vinis blong lowerem risk blng COVID transmisen.

  Prime Minista Loughman i talem se folem advaes blong Health Emergency Advisory Committee, kavman hemi stap putum ol mesa olsem.

  “Stat tumoro February 25 bambae i kat temporari ristriksen blong ol international inbound pasenja travelling ,” Prime Minista Loughman i talem.

  “I kat ristrisen long lokol travel long solwota mo air aot long Efate.

  “Stat tete health emergency advisory komiti i inkrisim sekuriti blong ol kwarentin fasiliti.”

  Mbe Prime Minista Loughman i talem se ol vaccination eria blong COVID i operate nomol nomo.

  Hemi apil long ol pipol we oli no tekem COVID-19 stik meresin blong ko tekem.

  Prime Minista Loughman i talem se olgeta we oli tekem seken stik afta faev manis i pas, oli mas ko tekem boosta stik(nambatri stik).

  “Stik meresin nao bambae i sefem laef, i mekem man i no sik tumas mo slip long hospital mo lusum laef,” Prime Minista Loughman i talem.

  “Rimaedem ol lida mo pablik blong no kriatem rong infomesen abaot ol boda kes we i stap insaed long kwarentin blong mislidim pipol. No konfusum pipol long ol kiaman infomesen long social media mo ol nara sos blong infomesen olbaot.

  “Plis oltaem lisen long infomesen we Ministry blong Health i givim, visitim Health Promotion fesbuk pej o kolem 119.”

  “Tankiu tumas mo God i blesem yumi evriwan.”

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen