Thursday, June 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Tri moa COVID ded long Solomon Islands

  Tri moa pipol i ded long COVID-19 long Solomon Islands mo i resem totol ded long faev.

  Radio New Zealand i ripotem se ol health otoriti i konfemem fes tu ded blong COVID long Tuesday.

  Long wan media conference long Thursday wik ia, Health Minista, Dr Culwick Togamana, i talem se oli expektem moa kes long ol dei we i kam.

  Dr Togamana i talem se komuniti transmisen i stap spread naoia long capitol Honiara mo sam provinsiol eria.

  “Long sam west pat, wan flu i stap ko raon naoia long Rukutu vilij we mifala i saspektem wan grup i bin mit involvem olgeta we oli travel i kam long Honiara mo mas pasem virus ia,” Dr Togamana i talem.

  “Ol tim i kasem vilij ia, oli distributum ol fes mask mo kivim advaes long COVID-19 sef mesa mo kolektem sample blong test long Gizo.

  Hemi talem se oli stil wet long ol lab risal long Australia blong faenem wanem virus blong COVID-19 we oli stap dil wetem long outbreak ia.

  Dr Togamana i talem se loss blong ol staff i adem jalenj long health system blong olgeta.

  Ova 100 frantline wokman long Solomon Islands i bin afek long COVID-19 mo oli stap long isolation naoia.

  “Onli national referol hospital long Honiara i fesem had taem naoia. Plante long ol staff long Ministry blong Health i tes positiv mo oli kontinu blong wok long isolation. Guadalcanal health tim i ripotem six long ol wokman we oli stap aot long Good Samaritan -fo oli tes positiv mo tu i wet long risal.

  Dr Togamana i talem se 24 Honiara City Health wokman i test positiv long COVID-19.

  -RNZ-

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen