Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Tourism promes blong kipim Vanuatu i sef

  Ol pipol we i involve long tourism i saenem wan promes long wik ia long Port Vila blong kipim Vanuatu hemi sef oltaem.

  Namba pledge hemi wan promes we pipol i saenem blong talem se oli promes blong kipim Vanuatu, pipol, mo ol turis i sef oltaem.

  Minista blong Tourism, James Bule hemi feswan blong saenem promes ia long Thursday wik ia.

  Minista Bule hemi lonsem pledge ia mo talem se evri bisnis i gat duti blong priperem Vanuatu taem boda i open long manis blong July.

  Hemi talem se taem naoia hemi no isi, be hemi wan samting we evriwan i putum hand tugeta blong mekem hemia i hapen.

  “Yumi nidim ekonomik aktiviti blong hemi stat bakegen,” Minista Bule i talem.

  “Yumi nidim education opotuniti blong open ap, yumi nidim mo investmen blong i hapen insaed long kaontri. Be yumi mas sef kaedem ol komuniti blong yumi tu.

  “From risen ia opotuniti we tourism industry mo kavman i wok long hem blong talem se nomata long COVID, tourism industry i mas unite.”

  Chief Executive Ofisa blong Tourism Ofis, Adela Aru hemi talem se hemi impoten blong protektem pipol taem boda hemi open from spred blong COVID-19 olsem pat blong pripea from boda opening long July.

  “Taem yumi stat blong welkamem bak ol visita, yumi wantem welkamem olgeta wetem tinktink blong sefti,” Mrs Aru i talem.

  “Blong yumi protektem ol visita be semtaem yumi mas folem ol rul blong COVID we Ministry blong Health i bin stap talem blong las

  Long semak event ia i bin kat tu lonj blong niufala film blong tru the lens, we insaed long hem oli featurem Mrs Aru.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen