Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Total kos blong damej blo tri saeklon las yia hemi ova VT94 milien

  Total cost blong damej blong trifala saeklon las yia – TC Judy, TC Kevin mo TC Lola hemi kasem wan amaon blong ova VT94 milien.

  Tropikol saeklon Judy mo Kevin we hemi bin kosem bigfala damej long Shefa mo Tafea province hemi kat wan damej cost blong ova VT51 milien mo long Malampa mo Penama hemi ova VT43 milien.

  Minista blong Faenans, Hon. John Salong hemi talem se long yia 2023, Vanuatu hemi fesem 3 saeklon we hemi bitwin categori 3 mo 5.

  Trifala tropikol saeklon ia oli kosem bigfala damej long akrikalja sekta long kauntri.

  “TC Lola we hemi categori 5 hemi expectem blong afektem Akrikalja, Fishing mo Forestri sekta,” hemi talem.

  “Sekta ia hemi vulnerable blong price shop mo ol natural disasta we yumi lukim hemi happen long fulap yia.”

  “Long past quarter blong yia 2023, recovery long sekta ia hemi bin go hed gud bitim expektesen.”

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen