Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Torba pipol blong wok tuketa wetem kavman

  Minister blong Internal Affairs i kol long ol pipol blong Torba blong wok wetem Kavman blong divelopmen i save hapen long provins ia.

  Alatoi Ismael Kalsakau i mekem kol ia long Torba -PNG dei long Saralana Park i no longtaem i pas.

  Minister Kalsakau i talem se Vanuatu i kat 40 yia mo ol provins tu i mas majua blong tekem divelopmen i ko long nekis level.

  Hemi talem se ol pipol long Torba we oli liv long Efate oli mas rij aot mo helpem divelopmen long Torba Provins.

  “Yumi long Torba i kat sam pipol we oli holem ol hae posisen long kavman, praevet sekta mo even long ol komuniti raon long Port Vila mo mi askem olketa blong givim tinktink long divelopmen mo kontribute long hem,” Minister Kalsakau i talem.

  “Long wei ia oli givhan long divelopmen blong hapen long Torba.”

  Minister Kalsakau i talem se kavman i jes givim wan niu polis trak long Torba polis blong sapotem seves blong polis long provins ia. Mo i no longtaem i pas kavman i bin mekem wan graon breking seremoni blong ministri blong finance long Sola, Vanualava.

  Minister Kalsakau hem i asurem pipol blong Torba Provins se moa divelopmen plan bae i hapen mo hemi askem pipol blong wok tugeta blong alaoem disentralisesen polisi blong kavman i hapen.

  Wan memba blong Torba-PNG dei selebresen, Arthur Caulton, i talem se ol pipol blong Torba i mas unite oltaem blong ajivim theme blong selebresen blong yia ia we hemi “wan resilient Torba”.

  Mr Caulton i talem se jalens blong ol pipol blong Torba hemi ol aelan oli stap wan wan mo hemi had blong ko long ol nara aelan.

  Hemi talem se theme blong yia ia, hemi wan intresting wan from hemi givim tinktink long ol pipol blong Torba blong kompit espeseli long taem blong COVID-19 pandemic we kavman i nokat inaf han blong pusum risos long Torba.

  “Yumi ol pipol blong Torba, yumi ol jif blong Torba, yumi ol komuniti long Port Vila o Santo o Torba, yumi mas traem blong wokbaot yumi wan,” Mr Caulton i talem.

  “Theme ia tu hemi blong asurem kavman se yumi save mekem samting yumi wan nomo, nomata long smol risos we yumi kat mo yumi save wokbaot nomata long disasta, nomata long smol mani we i kam long provins blong yumi from yumi resilient.

  “Fulap long yumi long Port Vila, yumi wan wan long difren jej mo difren family from nomo provins i smol. Mbe mi askem blong yumi mas kam tugeta mo wok tugeta oltaem.”

  Hemi talem tankiu long ol jif blong Ifira, Mantoi Kalsakau III, mo ol pipol blong Shefa Provins blong save akseptem ol pipol blong Torba blong save liv long aelan blong olketa.

  Minister Kalsakau i wishim ol pipol blong torba mo PNG wan hapi friendship mo hemi talem se hemi hop blong lukim fruit blong friendship ia.

  I bin kat plante kastom aktiviti i tekem ples long taem ia blong soem ol difren kastom danis mo value blong ol pipol blong Torba mo PNG.

  Selebresen blong Torba dei long yia ia hemi makem 25 yia blong provins ia.

   

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen