Thursday, June 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Tonga bae i ko long lokdaon

  Kingdom blong Tonga bae i ko long wan lokdaon long 6pm tete Wednesday.

  Prime Minista blong Tonga, Hu’akavameiliku mo Minista blong Health, Dr Saia Piukala, i holem wan media konferens long Tuesday naet blong anaonsem nius ia long wan media.

  Tufala i konfemem tu kes blong COVID-19 i ditek tru long routin tes long wharf blong Nuku’alofa.

  Prime Minista Hu’akavameiliku i odarem oda ia.

  Dr Saia Piukala i talem se 50 pipol i tes positiv olsem pat blong routin surveilens mo tu positiv kes blong COVID-19 oli faenem.

  Speaka blong Haos long Tonga, Lord Fakafanua we i stap long Auckland, New Zealand blong kobak long Tonga i talem long RNZ Pacific se tufala positiv kes mo ol famili i stap naoia long isolation long wan army beis.

  Tonga i ripotem fes positiv COVID kes las yia afta long wan flaet we Air New Zealand i kam long Christchurch.

  Tonga i stap rikawa naoia long Hunga-Tonga- Hunga Ha’apai volcano erapsen we i kosem tsunami mo damejem ol vilij, resot mo komunikesen i ko daon long kaontri ia we i kat 105,000 pipol.

  Tri pipol i ded olsem risal blong disasta we i hapen long January 15.

  I kat sam kaontri inkludum New Zealand i sentem aid wetem strik COVID-19 protocol.

  -RNZ-

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen