Sunday, April 14, 2024
26.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Tim registri oli wok long updeitem nasonal ID kad long torres

  Tim registri i rekodem wan total blong kolosap 121 Nasonal ID kad we oli registarem long komuniti blong Ngerenigmen long aelan blong Mota Lava long wik ia.  

  Wok i go hed blong updeitem ol Nasonal ID kad we i expire mo jekem ol blue elektrol kad blong jensem evri wan i kam Nasonal ID kad, blong mekem i posibol blong wan sitisen hemi save usum long Nasonal Referendum mo long nara eleksen olsem Nasonal Eleksen mo Provinsol Eleksen.

  Registri tim long komuniti blong Ngerenigmen. Foto: VBTC

  Akting Community Liaison Ofisa (CLO) blong Mota Lava Eria Kaonsel, Arthur Kete hemi talem se oli lukim wan gudfala outcome blong regista mo updeitem ol Nasonal ID kad blong ol pipol long komuniti blong Ngerenigmen.

  “90% blong ol ID owna oli gud, oli valid mo oli stap,” hemi talem.

  Rikod hemi soem se minority blong olgeta nasonal ID kad hemi expired mo bae oli wok blong renewem bagegen.

  “Afta all this preperesen blong updeitem IDs, yumi finemaot hemia mo olgeta tekem i kobak mo bae oli printem ol IDs ia mo i shud arrive long Eleksen blong Referendum.”

  Mr Kete hemi talem se tim bae wok long full Mota Lava mo tu long aelan blong Mota mo bae oli finisim wok long namba 9 April nekis wik.

  Hemi konfem se bae oli wok long ol nara aelan long Torres tu blong priperem ol pipol blong save exercisem raets blong olgeta long Referendum eleksen.

  By Mika Albie

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen