Saturday, July 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Saturday, July 13, 2024
More

  Tija straek notis from aotstanding kleim

  Vanuatu Teachers Union i isuem wan notis blong nasonal straek long manis ia folem ol aotstanding mani blong seves we ol tija i bin givim.

  Vanuatu Tijas Union i talem se disisen blong straek ia tri-annual kongres blong hem i bin apruvum long tu yia i pas long Santo.

  Hemi blemem Teaching Service Commission se hemi no honarem agrimen we tufala i bin saenem blong stretem ol aotstanding kleim blong ol memba blong hem.

  Vanuatu Teachers Union Industrial mo Compliance Ofisa, George Firiam, i talem se oli gat 14 kleim wetem Teachers Service Commission.

  “Mifala i mekem plante atempt blong toktok wetem Teaching Service Commission long las tu yia mbe luk olsem oli no luksave konsen blong ol tija hemia nao mifala i tekem aksen ia blong Labour  Dipatmen i helpem mifala,” Mr Firiam i talem.

  Presiden mo Secretary General blong Vanuatu Teachers Union we nasonal exekutiv komiti i sakem tufala i talem se ol kleim ia kavman i adresem majoriti blong olgeta finis.

  Willie Abiut Foma Presiden mo Secretary General, Narai David blong Vanuatu Teachers Union i askem ol tija blong no pat long straek ia.

  “Notis blong straek ia i no folem stret proses blong kolem wan indastriel aksen long semtaem kavman i ansarem majoriti blong ol kleim blong ol tijas finis,” Mr Abuit i talemaot.

  Commissioner blong Labour, Murielle Metsan Meltenoven i konfemem notis ia mo oli stap faenem rod blong stretem isu.

  Mrs Meltenoven i explenem se i gat opsen blong dil wetem komplen blong ol tija.

  “Mifala i risivim notis ia mo i gat opsen blong stretem disput ia from yumi stap long pandemic mo wok blong ol tija i wan esensol seves spos oli no ko long klasrum bae i afektem raet blong ol pikinini blong ko skul,” Mrs Meltenoven i talem.

  “Luk olsem bae minista bae i kolemaot notis ia mo mekem konsilieta i faenem solusen long ol kleim ia.”

  Willie Abiut i talem se straek ia i no folem stret proses blong hem kasem sekretri jeneral blong Vanuatu Teachers Union i putumaot notis.

  Mbe Nasonal exekutiv komiti blong tijas union i sakemaot ol kleim ia mo talem se tufala i nokat paoa blong mekem wok blong union naoia.

  Tija Admin Ofisa blong Teachers Service Commission, Joseph Timatua i bin talem long VBTC Nius long Decemba se ol isu blong outstanding kleim blong ol tija hemi duti blong commission mo hemi bin stap sotem aot vinis sins 2020.

  Mr Timatua i talem se Kavman i apruvum ova VT100 million blong ol outstanding kleim blong ol tija i no longtaem i pas.

  Mo Mr Timatua i talem se sam tija i tekem ol vatu blong olgeta vinis.

  Hemi bin mekem wan apil long ol nara tija we oli no tekem mani blong olgeta se oli patient mo bae commission i givim.

  Wan sos i talem se ol tija i taet blo luk commission i stap wet blo yusum ol left ova budget blong education blong pem ol kleim we olgeta yet oli postem ol tija.

  Sos ia i talem se wok blong stap slo olsem hemi from Teaching Service Commission i nokat wan gudfala database inples blong save faenem se hu tija i serve wea long wanem posisen o tij blong amas yia.

  Sos ia i talem se ol vatu ia hemi no salari blong ol tija mbe hemi bin ol seves ol ol tija i kivim long nation vinis.

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen