Saturday, May 18, 2024
25.8 C
Port-Vila
Saturday, May 18, 2024
More

  Tanoliu i konsen long rent paymen

  Komuniti blong Tanoliu vilij long North Efate i konsen long kontrak we hemi bin saenem wetem Nawae Construction kampani se hemi nomo fetful blong pem rent.

  Jif blong Tanoliu vilij, Wilson Popovi, i talem se paymen blong rent ia hemi from kampani ia, i stap yusum tu eria long Tanoliu blong putum ol tul blong masin blong olketa long hem we hemi long solwota mo long graon.

  Hemi talem se China Civil Engineering Construction Corporation hemi bin kontractem Nawae Construction Campany blong Papua New Guinea blong riperem ol bridge we saeklon Pam i bin damejem long yia 2015.

  “Kampani ia hemi bin saenem kontract wetem komuniti blong Tanoliu long 2018 blong yusum sam long ol eria blong mifala,” Jif Popovi i talem.

  “Long akrimen ia, oli bin akri blong pem rent i go long fo fala jif long komuniti blong wan amaon blong VT 400,000 long wan manis.

  “Afta we kontract blong wok i vinis long yia 2019, ol wokman blong kampani ia, oli kobak long PNG mo leko ol tul ia i stap long eria blong mifala kasem tete.”

  Jif Popovi i talem se oli nomo kasem paymen blong rent blong ova wan yia nao.

  “ Mifala i stap wari tu long badge we i slip i stap se sapos i kat wan saeklon, pa i kosem bigfala damej long nicefala haba blong mifala ,” hemi talem.

  “ Havanah haba i wan klin haba mo oltaem mi pas long bot, mi save luk oil blong badge i lik i ko long solwota mo hemia i no sef from i save kilim ded ol marine risos long solwota .

  “ Komuniti i save ownem badge ia nomo from akrimen we oli bin promis blong mekem, oli bin fail bigwan long hem.

  “ Ol nara tul oli stap long wan pis graon long Tanoliu.”

  VBTC i toktok wetem Dipatmen blong Customs long Vanuatu we hemi lukluk long ol impot blong ol masin we i kam ova sea, Director Harold Tarosa, i talem se ol tul blong Nawae Construction i bin kam long wan temporari beses, we i minim se bae oli yusum blong wok nomo mo muvum aot bakeken.

  Hemi talem se dipatmen blong customs i stap wok wetem ejen blong kampani we i stap long Port Vila mo naoia oli stap kaontem hamas masin oli stap long ol difren ples long aelan blong Efate.

  “ Long steij ia, yumi stap kontinu blong wok wetem agent blong kampani, stoke blong wok hemi stap ko hed from ol masin oli plante,” Mr Tarosa i talem.

  “Taem mifala i kompletem proses ia, bae mifala i luk hao mifala i save adresem konsen ia.

  “ Mo hemia bae kavman i desaed folem nekosiasen wetem kampani weta bae oli shipim olgeta i ko bak, pem faen from breach ia o kavman bae i tekem ol tul ia olsem propeti blong hem.”

  Mr Tarosa i talem se anda long wan yia temporari beses blong masin tul we oli yusum long kaontri, oli breachim loa blong ol masin ia i stap long kaontri.

   

   

   

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen