Saturday, July 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Saturday, July 13, 2024
More
  - Advertisement -spot_img

  TAG

  Covid 19

  Investikesen long COVID-19 outbrek

  Kavman i talem se investigesen bae i hapen blong faenem ol pipol we oli karem COVID-19 i kam long komuniti. Prime Minista, Honoroble Bob Loughman,...

  Kwesten long fes COVID-19 komuniti kes- Efate

  Wan Memba blong Palemen blong Port Vila,  Anthony Iauko i talem se hemi no brekem eni kwarentin rul olsem we pipol i stap talem. Hemi...

  Kavman i talem tankiu long wok blong health

  Hed blong Kavman i talem se Vanuatu i kat wan strong health system blong save dil wetem fes COVID-19 kes. Honoroble Bob Loughman i talem...

  Taskfos i dil wetem man we i ronwe long kwarentin

  Spokespersen blong COVID-19 i talem se man we i bin ronwe long kwarentin long wiken bae hemi pem araon VT 600,000 from hemi brekem...

  Wan grant mani blong sapotem Vanuatu from COVID-19

  Kavman blong Vanuatu i saenem wan grant amaon blong VT 167 million 700 taosen wetem Asian Development Bank blong sapotem Vanuatu long respons blong...

  Kavman i enfosem pandemic plan blong hem

  Vanuatu i enfosem pandemic prepareness plan blong hem folem spread blong COVID-19 long wol. Director blong Public Health, Len Tarivonda i talem se plan i...

  Vanuatu i still wan COVID-19 fri nesen

  World Health Organisation i glad long wok blong Kavman blong Vanuatu blong  mekem se Vanuatu i stil COVID-19 fri. Michael Buttsworth, Representativ blong World Health...

  Vanuatu i spend bigwan long kwarentin fasiliti

  Ministri blong Helt i talem se kwarentin fasiliti i cost ova 48 million vatu.

  Latest news

  - Advertisement -spot_img
  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen