Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Tafea i askem help long Kavman

  Tafea i askem Kavman blong helpem ol pipol blong hem long bisnis blong tourism.

  Tafea Provincial Government i talem long Kavman se folem COVID-19 pandemic, plante tourism bisnis i afek bigwan from i nomo kat turis mo plante oli tekem mani long sekta ia.

  Hed blong kaonsel, Jeffrey Kaut, i talem se oli biliv long kavman ia from hemi wok semak long lasfala kavman blong las Palamen.

  Hemi talem se, “Tafea provins olsem wan mein turis destination, i kat sam long ol turis atraksen we i stap happen long graon mo i pulum plante tinktink blong ol visita blong kam luk.”

  “Mo olsem yumi save pipol blong Tanna mo Tafea i depend plante nomo long mani blong turis,” Mr Kaut i talem.

  “Mi talem tankiu long kavman from ol direksen we hemi stap wokem vinis mbe sapos i kat sam nara wei we hemi save help blong jensem tinktink blong ol pipol blong Tafea long tourism bae hemi gud tumas.

  “Mo wan nao hemi agri-tourism, ol pipol blong Tanna oli ol man we oli struggle mo sacrifice.”

  Nasonal Kavman we i go daon blong mitim pipol i talem se hemi harem save krae blong olketa.

  Praem Minista Bob Loughman i talem se ol teknikel pipol we i pat long delekesen i tekem konsen blong olketa mo bambae oli mekem i kam tru.

  Hemi talem se, “Fokas blong kavman tete hemi blong lukluk long ol eria ia nao.”

  “Yumi inkrisim inter-island trading,” Praem Minista Loughman i talem.

  “Mi mi glad se taem yumi tokbaot se, tekem Kavman i ko long eria  kaounsel mo vilij hemia nao hemi holem Kavman ia.

  Tafea Provincial Government i talem tankiu long visit blong Nasonal Gavman mo i promes blong wok long ol polisi we hemi putumaot.

  Tafea Provincial Government i talem ol konsen ia, taem delekesen blong Praem Minista i ko long Tanna folem invitesen blong Nikoletan Kaousel blong olgeta jif mo Tafea Provincial Government Kaonsel i no longtaem i pas.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen